simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܩܢܝܢ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܬ ܟܠ ܂ ܐܠܗܐ ܕ ܢ ܡܠܬܐ ܥܡ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܗܠܝܢ ܠܗܘܝܐ ܂ ܒܛܝܒܘ ܐܬܝܗܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܝ ܒܪܘܝܗܘܢ ܘܥܒܘܕܗܘܢ
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
Babai:BookUnion ܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܘ ܗ̇ܝܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܐܢܝܢ ܂ ܚܣ ܃ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚܟܡܬܗ ܂ ܘܠܐ ܟܠܗܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ
Babai:BookUnion ܘܗܠܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗ ܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܚܙܝܢ̈
Babai:BookUnion ܙܢܝܐ̈ ܐ ܬ ܠܗ̇ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐ ܬ ܗ̇ ܃ ܒܦܪܝܫܘܬ ܙܢܐ ܠܐ ܝ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܚܕ ܘܬܐ ܣܓܝܕܬ ܐ ܘܬܗܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܟܠܗܘܢ
Babai:BookUnion ܠܐ ܚܟܝܡܐ̈ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܘܬܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܕܡ ܝ ܗܠܝܢ ܕܢܕܓܠ ܘܢܟܕܒ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܕܐ ܟ ܕܐܡ̇ܪ·ܢ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܦܚܡܢ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܕܘܥܬܢܘܬܐ ܙXܐܢ ܚܐܪܘܬܐ ܂ ܘܐܢ ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܥܒܝܕܬܐ ܘܕܡܣܝܟܘܬܐ ܘܕܙܒܢܢܝܘܬܐ ܂ ܘܕܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܗܠܝܢ X Xܝ ܂ ܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܘܕܥܢ̈ ܠܢ
Babai:BookUnion ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܒܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܘܒܚܗ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܂ ܐܬܩܪܝ ܝ ܒܪܢܫܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܝܫܘܥ ܂
Babai:BookUnion ܥܢܬܐ̈ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܃ ܡܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܟܒܐ ܦܠܓܘܬ ܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܟܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
Babai:BookUnion ܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܂ ܘܫܘܬܦܗ ܡܚܝܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܃ ܗܟܢܐ ܝܗܒܠܗ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐ ܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܗܘܢ̈ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܘܠܐ ܐܬܒܠܒܠܘ ܃ ܐ ܟܢܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ
Babai:BookUnion ܥܠ ܚܕܝܘܬ ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܐܝܬܘܬܗ̇ ܃ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܚܘܕܝܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܠܢ
Babai:BookUnion ܕܒܐܝܕܗ ܠܗ ܂ ܘܟܠܝܢ̈ ܠܗ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܠܝܬ ܣܟܐ ·ܙ XX ܠܪܒܘܬܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܢ̈
Babai:BookUnion ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܂ ܕܠܗ ܠܡ ܣ̣ܡ ܪܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܂ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܒܚܕ ܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܐܩܦ
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܐܡܝܪ ܥܠܝ ܒܢܒܝܘܬܐ ܃ ܕܐܬܩܢ ܗܠܝܢ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܝX ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈
Babai:BookUnion ܟܕ ܠܐ ܡܢܗܪܝܢ ܂ ܘܐܦ ܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܐ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܬܦܣܝܐ ܘܐܦܪܒܝܘܢX ܂ ܙ Xܝ ܂ Xܘܟܠܫܐ ܃ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ̈ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܃ ܠܗ̇ ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ ܡܚܙ ܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܂
Babai:BookUnion ܃ ܗܟܢܐ ܐܦܢ ܡܚܝܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐܢܫܘܬܗ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܚܝܕܐ ܂ ܘܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܢܘܪܐ ܡܬܪܫܫܐ ܐܘ ܩܢܝܐ ܐܣܟܡܐ̈
Babai:BookUnion ܕܣܘܢܩܢܗ ܟܝܢܝܐ ܘܚܫܘܫܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܗܟܝܠ ܛܟܣܐ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܟܝܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܪܟܒܐ ܩܢܘܡܐ ܬ ܂