simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܝ-X ܡܬܕܪܟ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܢܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ
Babai:BookUnion ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ
Babai:BookUnion ܘܚܟܝܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ
Babai:BookUnion ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܕܒܝܕ ܠܐ
Babai:BookUnion ܕܥ ܠܒܪܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ·ܠܗܘܢ
Babai:BookUnion 0 ܗܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܓܘ ܡܢ ܐܝܕܗ
Babai:BookUnion ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
Babai:BookUnion ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ
Babai:BookUnion ܠܒܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܩܢܘܡܗ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
Babai:BookUnion ܂ ܢܣܬܟܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ · X
Babai:BookUnion ܗܘ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܟܝܢܐ
Babai:BookUnion ܚܕ ܗܘ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈
Babai:BookUnion ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܦܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
Babai:BookUnion ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܫܪܝܪܢ̈
Babai:BookUnion ܟܢܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܃