simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܒܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܗܝܗ ܘܐܫܪܗܝܗ ܃ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܪܡܘ̣ ܒܐܝܬܘܬܗ ܘܓܢܝܙ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ
Babai:BookUnion ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܂ · ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܂ · ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܗܘܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܕܡ̇ܟ ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܘܠܐ ܝ-X ܡܬܕܪܟ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܪܡ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܬܕܪܟ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ
Babai:BookUnion ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܡܪܝܐ ܘܫܠܝܛܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܚܟܝܡܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܪܡ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܃ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܘܫܪܟܐ ܂ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܒܙܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܘܫܠܝܛܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܚܟܝܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܐܬܝܕܥܬ ܕܒܝܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܂ ܡܬ ܕܥ ܐܠܗܐ ܕܗܘ̣ ܂ ܘ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
Babai:BookUnion ܕܐܦܠܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ·ܠܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܂ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܂ ܐܝܟܢܝܘܬܗ ܐ·ܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬ ܕܥ ܠܒܪܝܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܕܠܓܘ ܡܢ ܐܝܕܗ ܣܝܡܝܢ ܂ ܚܡܝܠܝܢ ܘܡܣܝܟܝܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܡܪ ܠܝ ܃ ܕܢܬܚܙܐ ܘܢܬܕܪܟ 0 ܗܢܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܘܚܙܬܐ ܠܐ ܝ-ܝ ܗܠܝܢ ܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܡܨܥܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܘܚܙܬܐ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܨܥܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܩܢܘܡܗ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܢܝ ܠܡ ܗܘܬ ܝܕܥܬܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܣܓܐ ܬܗܪ ܛܘܒܢܐ ܝX ܕܘܝܕ ܗ̇X ܕܐܬܟܢܝ ܠܒܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ
Babai:BookUnion ܕܐܠܗܐ · X · ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܨܠܡܢܝܬܐ ܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܂ ܢܣܬܟܠ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܘ ܟܝܢܐ X0 ܡܩܝܡܐ ܃ ܬܚܘܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܃ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܂ ܐܦܢ ܗܪܟܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܣ̇ܥܪ
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܂
Babai:BookUnion ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܥܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܝܝ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܝܠܝܬܐ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬܝܐܝܬ ܐܒܐ ܘܠܥܠܡ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܂ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܦܟܢ̈
Babai:BookUnion ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܫܪܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܕܓܠܢ̈ ܘܠܐ ܗܦܟܢ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ XX ܡܣܒܗܐ ܕܡܢܗ ܕܨܠܡܐ ܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܚܕ ܟܝܢܐ
Babai:BookUnion ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐ ܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܗܘܢ̈ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܘܠܐ ܐܬܒܠܒܠܘ ܃ ܐ ܟܢܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ