simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܗ ܠܗ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܢ ܃ ܐܝܟ ܗܠܝܢ 0ܝ ܕܠܘܬܢ ܘܥܠ
Babai:BookUnion ܒܣܡܝܘܬܐ ܃ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܨܕܝܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܒܫܡܫܐ
Babai:BookUnion ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܕܠܝܬ ܠܡ
Babai:BookUnion ܚܣ ܠܢ ܕܢܪܢܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܪܘ
Babai:BookUnion ܕܫܒܪܘܬܐ ܃ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܘܒܙܢܐ
Babai:BookUnion ܂ 1ܐܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈
Babai:BookUnion ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܟܢܝܫܘ
Babai:BookUnion ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܘ
Babai:BookUnion ܘܡܥܠܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܝܬܗ̇ ܃ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒ̣ܪܐ
Babai:BookUnion ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܘ ܗܠܝܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ܠܘ
Babai:BookUnion ܙ X ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗ̇ܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ
Babai:BookUnion ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ
Babai:BookUnion ܥܒܘܕܗܘܢ ܂ ܘܢܩܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕ ܠܗ ܠܐ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܬܟܢܝܘ ܆ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܒܝܬܝܘܬܐ