simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܒܥܕܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ
Ath:ExposPs . ܐܠܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܕܗܟܢܐ
Ath:ExposPs ܠܒܥܠܕ ܘܬܒܘܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ
Ath:ExposPs ܠܡܪܚܡܘ . ܚܟܝܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܙܒܢܝܢ̈
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܒܫܡܗ
Ath:ExposPs ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ
Ath:ExposPs ܕܒܝܕ ܕܡܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܗܕܐ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܘܒܩܝܬܪܐ ܘܒܦܠܓܐ ܗܠܝܢ ܕܡܟܝܢ ܡܢܗܘܢ .
Ath:ExposPs ܕܚܩܬ ܘܐܣܠܝܬ . ܗܠܝܢ ܕܓ̣ܕܫ ܥܠ ܙܩܝܦܐ
Ath:ExposPs ܣܓܝܐܬܐ̈ ܦܢܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Ath:ExposPs . ܒܝܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܢܫܬܘܐ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܬܫܬܪ ܠܢܦܫܐ
Ath:ExposPs ܫܒܥ ܐܘܪܓܢܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܫܝܦܘܪܐ .
Ath:ExposPs ܘܡܠܦܝ̈ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܘܚܛܝܐ̈ ܘܡܚܒܠܐ̈
Ath:ExposPs ܐܢܬ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܡܫܪܐ ܕܢܓܕܘܠ
Ath:ExposPs ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ
Ath:ExposPs ܐܚܪܢܐ ܐ̇ܡܪ ܕܣܒ̣̇ܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܗ̇ܝ ܕܐܬܢܣܝ
Ath:ExposPs ܘܝܪܬܘܬܗ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܒܫ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈
Ath:ExposPs ܠܐ ܡܬܢܓܕܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܙܘܥܙܥܐ ܠܢܦܫܗ
Ath:ExposPs ܐܡܝܪ ܗܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܬܥܣܕ̇ ܗ̇ܘ