simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܚܝܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܚܝܠܬܢܘܬܐ ܒܗܠܝܢ
Ath:ExposPs ܒܥܢܢܐ̈ ܕܐܐܪܣ̈ . ܗܠܝܢ ܕܢܗܝܪܐ̈ ܘܓܠܝܐ̈ ܚܘܝ
Ath:ExposPs ܪܘܡܐ ܐܩܝܡܢܝ . ܗܠܝܢ ܡܫܬܩܠܢ̈ ܘܥܠ ܫܠܝܚܐ̈
Ath:ExposPs ܡܚܦܛ ܐܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܫܚܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܡܟܗܢܬܐ
Ath:ExposPs ܘܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ
Ath:ExposPs ܫܠܡܐ ܢܕܗܢ . ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ
Ath:ExposPs ܟܠܗܝܢ ܫܐܠܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܡܛܠ
Ath:ExposPs ܥܠܝܟ ܐܬܠܬܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܩܡܘ
Ath:ExposPs ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡܝܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Ath:ExposPs ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܙܪܥܐ ܕܝܠܗ
Ath:ExposPs ܫܟܝܪܬܐ̈ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܚܘܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ .
Ath:ExposPs ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܡܦܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܪܐܙܐ
Ath:ExposPs ܗܘܘ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕܐ̈
Ath:ExposPs ܠܣܦܘܬܗ̈ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܘܠ
Ath:ExposPs ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܠܡ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:ExposPs . [ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ
Ath:ExposPs ܠܒܪܢܫܐ ܡܫܬܠܡܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܪܘܙܘܢ ܒܡܪܝܐ
Ath:ExposPs ܘܡܪܡܙܝܢ ܒܥܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪܗܝܢ ܕܝܠܗ
Ath:ExposPs ܢܡܘܣܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܥܐܠ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܠܝܢ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܬܫܬܪ ܠܢܦܫܐ