simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܕܦܘ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ .
Ath:ExposPs ܘܠܐ ܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܡܝܪܐ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܪܙܐ̈ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ
Ath:ExposPs ܒܡܕܒܪܐ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ XX X ܠܪܫܢܐ̈
Ath:ExposPs ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܬܪܝܨܐܐܘ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ
Ath:ExposPs ܡܢܘ ܚܟܝܡܐ ܘܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ . ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈
Ath:ExposPs . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܨܠܝܢܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܒܡܙܡܘܪܐ
Ath:ExposPs ܡܘܕܥ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܟܘܬ
Ath:ExposPs ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܒܫܡܗ
Ath:ExposPs ܛܒܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ
Ath:ExposPs ܘܥܘܬܪܐ |ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܢܬܚܫܒ .
Ath:ExposPs ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܦܠܚ ܐܢܘܢ
Ath:ExposPs . . . ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ . .
Ath:ExposPs ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ
Ath:ExposPs | ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . . .
Ath:ExposPs . . . ܗܠܝܢ . . .
Ath:ExposPs ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ . .
Ath:ExposPs ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ
Ath:ExposPs ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ . ܛܘܒܝܗܘܢ