simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܡܘܬܐ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܛܒ ܝܩܝܪܢ̈ ܠܘܬ
Ath:ExposPs ܐܢܘ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝܬܐ . ܐܝܟ̈
Ath:ExposPs ܕܒܝܕ ܡܝܬܪܬ̈ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ
Ath:ExposPs ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ
Ath:ExposPs ܠܡܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Ath:ExposPs . ܡܫܘܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܠܛܟܣܐ̈ ܕܪܘܚܬܐ̈
Ath:ExposPs ܩ̇ܪܐ ܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܩܝܥܐ .
Ath:ExposPs . ܐܝܬܝܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܫܝܦܘܪܐ .
Ath:ExposPs ܕܒܥܕܬ ܡܬܝܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܕܥܬܐ
Ath:ExposPs ܐܣܬܟܠ ܠܢܫܡܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܟܬܒ ܡܘܫܐ .
Ath:ExposPs ܟܕ ܡܙ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܏ܩܡܓ .
Ath:ExposPs ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕ ܗܠܝܢ ܬܒ̇ܪܟ ܠܐܠܗܐ .
Ath:ExposPs ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܕܐ ܗܟܢ .
Ath:ExposPs ܏ܟܐ ܏ܟܚ ܩ̇ܕܡܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܨ ܐܠܗܝܐ