simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܛܒ ܝܩܝܪܢ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘܢ ܡܪܝܐ ܐܢܐ ܥܒ̣ܕܟ . ܗܠܝܢ ܘܒܗܕܐ ܢܬܕܡܐ ܠܡܪܝܐ ܕܝܠܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܘܬܐ ܐܦ ܡܢ
Ath:ExposPs ܕܚܛܝܬܐ . ܐܝܟ̈ ܗ̇ܝ ܕܒܣܝܪܣ̈ ܕܚܛܗܘ̈ . . . ܐܢܫ ܡܬܚܙܩ . . ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ . ܦܣܩ̇ܬ ܠܐܣܘܪܝ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܘ
Ath:ExposPs ܟܠܗܝܢ ܕܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܗ ܟܐܦܐ . ܐܣܬܠܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܘܫܐܠ ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܒܝܕ ܡܝܬܪܬ̈ ܘܥܡ
Ath:ExposPs ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ . . . ܡܝܬܪܘܬܐ . . . ܠܐܠܗ . . . ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܝܢ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܫܕܝܢ ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ
Ath:ExposPs . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܢ ܒܕܝ̇ܨܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܛܒ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ . ܘܢܕܘܨܘܢ ܥܠ ܡܫܟܒܝܗܘܢ . ܠܡܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܒܝܕ
Ath:ExposPs ܬܘܒ ܠܛܟܣܐ̈ ܕܪܘܚܬܐ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܩ̇ܪܐ ܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܘܬܗ̈ . ܫܒܚܘܗܝ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪܒܘܬܗ . ܡܫܘܕ ܒܝܕ
Ath:ExposPs ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܩܝܥܐ . ܫܡܫܐܐܡ̇ܪܐܢܐ ܘܣܗܪ ܘܠܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܠܛܟܣܐ̈ ܕܪܘܚܬܐ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܩ̇ܪܐ ܕ ܒܝܕ
Ath:ExposPs . ܫܝܦܘܪܐ . ܟܢܪܐ . ܩܝܬܪܐ . ܦܠܓܐ . ܡܢܐ . ܐܘܪܓܢܘܢ̈ ܨ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܒܐܝܕܗܘܢ ܡܦܩܕ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܬܝܗܘ ܕܝܢ
Ath:ExposPs ܕܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܕܥܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܠ ܡܬܚܫܚܝܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܘܪܓܢܐ̈ ܘܨ ܨܠܐ̈ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܚܬܝܐ̈ ܕܒܥܕܬ ܡܬܝܕܥܝܢ .
Ath:ExposPs ܕܐܟܬܒ ܡܘܫܐ . ܕܫܩܠ ܐܠܗܐ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܓܒܠܗ ܠܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܐܝܬ |ܠܗܘܢ . ܟܠ ܬܫܒܚ ܠܡܪܝܐ . ܐܣܬܟܠ ܠܢܫܡܬܐ ܡܢ
Ath:ExposPs ܕܒܗ̇ܘ ܏ܩܡܓ . ܬܘܒ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܒܗ ܥܘܪܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܬܕܚܠ . ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܕܘܝܪ . . ܘܐܡܪ ܟܕ ܡܙ ܐܢܬ
Ath:ExposPs ܬܒ̇ܪܟ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܐ̈ ܕܕܘܝܪ . . ܐܝܠܝܢ ܕܐ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܛܒܬܐ ܕ ܕܒܟ ܘܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘܬ . ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕ
Ath:ExposPs ܕܕܐ ܗܟܢ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܡܕ ܘܠܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ
Ath:ExposPs ܕܡܛܠ ܨ ܐܠܗܝܐ . ܘܟܡܐ ܢܟܠܐ ܡܛܠܬܢ ܩ̇ܒܠ . ܘܟܡܐ ܚܫ . ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܒܐ . ܘܠܡܐܬܝܬ ܦܓܪܢܝܬܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܏ܟܐ ܏ܟܚ ܩ̇ܕܡܐܡ̣ܪ