simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈
Ath:ExposPs ܡܢܗ ܝ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܟܐܒܐ̈
Ath:ExposPs ܘܡܠܦܝ̈ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܘܚܛܝܐ̈ ܘܡܚܒܠܐ̈
Ath:ExposPs ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܪܚܩ . ܘܒܢܡܘܣܗ
Ath:ExposPs ܕܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܫܬܡܗܘ . ܘܐ̇ܡܪ
Ath:ExposPs ܐܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ . ܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ
Ath:ExposPs ܕܚܣܡܝܢ ܒܦܘܪܩܢܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܦܘܡܗܘܢ
Ath:ExposPs ܩܒܪܐܦܬܝܚܐܓܓܪܬܐܕܝܠܗܘܢ . ܕܐܝܟ̈̈̈ ܗܠܝܢ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܘܡܡܠܠܝ̈
Ath:ExposPs ܕܝܠܗܘܢ . ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܠܡ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ̈
Ath:ExposPs ܒܡܘܬܐ ܘܒܫܝܘܠ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ
Ath:ExposPs ܐܠܗܝܐ ܕܦܪܘܩܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ . ܘܠܦܘܪܩܢܐ
Ath:ExposPs ܠܒܥܠܕ ܘܬܒܘܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ
Ath:ExposPs ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܕܐܡܪܝܢ
Ath:ExposPs ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܠܡܫܝܚܐ
Ath:ExposPs ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ
Ath:ExposPs ܡܝܬܐ̈ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܫܒܚ ܢܒܝܐ ܡܙܡܘܪܐ
Ath:ExposPs ܕܡܐ . ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܪ . .
Ath:ExposPs ܕܒܝܕ ܕܡܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܗܕܐ
Ath:ExposPs ܠܢ ܓܝܪ ܒܗ ܗܠܝܢ ܡܫܬܟܢܢ̈ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܣܦܘܬܟܐܛܪܐܘܪܚܬܐ̈̈ ܩܫܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܕܙܥܘܪܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ