simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܥܡܗܘܢ ܇ ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܬܚܘܡܐ ܝܝ ܕܗ·ܡܢܘܬ ܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕ̤ܣܩܘܪܐ ܃ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ̈
ChronMin ܕܡܪܕܘ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܕܕܪܝܘܫ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܂ ܩܝ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܫܢܬܐ ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܡܓܘܫܐ̈
ChronMin ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܂ ܠܚ ܂ ܂ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬ ܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ X 3ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡܠܟܐ̈ ܦܛܘܠܡܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
ChronMin ܬܪܝܗܘ̈ ܢ ܐܝܬ ܗ[ܘܐ ]ܘܟܕ ܥܫܢ 1ܩܪܒܐ ]ܒܝܢܬܗܘܢ ܓܕܫ ܗܠܝܢ [ ܕ]ܥܪܒ[ܝ]ܐ̈ ܂ ܘܡܟܝܠ ܬܟܬܘܫܐ ܂ ܂ ܂ ܟ ܂ ܩ ܂ ܂ ܠܡ ܂ ܐ ܠܐܚܐ̈
ChronMin ܂ ܘܡܚ[ܕܐ] ܢܢܦܝXܠܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ [ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ ]ܥܠ
ChronMin ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܠܚܪܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܐܦ ܦܝܠܘܢ ܚܟܝܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ
ChronMin ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܡ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܥܒܝܕ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ
ChronMin ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܡܝܪܝ̣ܢ ܂ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܝܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܂ ܥܡ
ChronMin ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܘܣܒܝܣ̣ ܂ ܬܘܒ ܣܘܢܗܕܘܣ ܗܠܝܢ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ
ChronMin ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܕܢܚܐ ܃ ܟܕ ܠܐ ܝ ܨ̇ܒܐ ܦܢ̇ܝ ܗܠܝܢ ܘܦܘܠܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܝܛܠܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܕܢܩ̇ܒܠ ܩܪܒܐ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
ChronMin ܠܐܘܢܛܝܣ 2ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܂ ܩܡ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܛܦܢܘܣ 1 ܗܪܛܝܩܐ ܫܝܢ̈ ܓ ܂ ܘܒܬܪ
ChronMin ܀ ܐܡܠܟ ܕܢ ܡ̇ܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚ ܝ ܕܟܬ ܒ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܆ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܫܢܝܢ̈ X ܂ ܝܒ ܂ X 2ܡܝܬ ܒܫܢܬ ܂ ܣܦܙ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܕܐܢܙܝܢܙܘ ܂ ܘܐܡܒܪܘܣܝܣ ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ
ChronMin ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܢܡܘܬ ܩܕܡ ܚܒܪܗ ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐ̣ ܕܠܐ ܢܐܬ ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ̇ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܚܕ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܩܡ ܡܪܛܘܪܝ ܫܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܓ ܂ ܂ ܂ ܘܗܝ̇ܪ̈ ܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣܝ ܩܢܠ ܂ ܂ ܪܐ ܂
ChronMin ܕܥܝ̇ܕܗ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܝX ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̣ ܂ ܘܣܟ̣ ܠܐ ܦܫ̣̇ܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ
ChronMin ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܝ ܕܛܪܣܘܣ ܂ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܂ ܦ̇ܟܓ ܂ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̣
ChronMin ܪܝܫܝܟܗܢܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܀ ܫܒܝܚ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܒܚܝܪܐ̣ ܘܡܫܝܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܘܐܬܛ̇ܝܒܘ ܬܠܬܝܗܘܢ̈
ChronMin ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܂ ܘܫ̇ܢܝܘ ܕܢܚܐ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܕܢܝ ܝ ܠܗ ܆ ܕܢܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈
ChronMin ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܝ ܂ ܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܘܒܥܢܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ