simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܫܡܥܟܝ ܘܢܕܚܠܘܢ . ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ . ܘܥܒܕܬܝ ܛܒܬܐ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܨܛܒܝ ܗܠܝܢ : ܘܫܘܒܗܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܥܡܢ . ܕܥܒܕܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܦܠܘ ܠܒܝܬ ܗܠܝܢ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈