simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
ChronEdes ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ
ChronEdes ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ
ChronEdes ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̣̈
ChronEdes ܐܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
ChronEdes ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈
ChronEdes ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ
ChronEdes ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
ChronMin X X ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ]ܐܬܚܙܝܬ ܥܫ[ܘܩ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈
ChronMin ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܐܘܒܐܐ ܂
ChronMin ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܒܝܠܛܘܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܢܗܪܐ ܂ ܘܡܬܚܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢXܠܐ
ChronMin ܕܢ ܘܢܦܬܠܝ ܂ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܪ̈ ܥܩܘܒ
ChronMin ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ
ChronMin ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܠܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂
ChronMin ܘܢ̣ܛܪܘܗ̇ ܂ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ
ChronMin ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ