simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗܟܝܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܫܥܐ̈ ܫܒܘܥܝܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܫܒܘܥܐ̈ · ܫܒܥܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܂
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢܫܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ
ChronMin ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܕܒܟ̇ܝܐ ܪܚܝܠ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ·ܘܣܦ ܒܪ ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ
ChronMin ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ
ChronMin ܚܕܐ ܚܕܐ ܀ ܃ ܫܡܫܐ ܠܡ ܚܫ ܇ ܂ ܒܝܬܘܢܝܐ ܐܬܬ̣ܙܝܥܬ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗܘܦܡܢܡܛܐ̈ ܕܡܟܬܒܢܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܕܟܬܝܒܢ̈
ChronMin ܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦ̣ܟ ܂
ChronMin ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܀ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܨܠܡܐ̈ ܕܓܐ̇ܝܘܣ ܘܥܠܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܘܡ̣ܟܬܒ
ChronMin ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܝܕ ܆ ܙ ܝܝ ܐܣܛܪܛܓܘܬ ܐ ܕܦܝܠܟܣ ܐܬ̇ܒܛܠ ܂ ܘܡܟ̣ܬܒ
ChronMin ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܠܡܕܒܪܐ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ
ChronMin ܟܬ̇ܒ ܛ ܂ ܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܐ ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡ̣ܩܛܠ ܘܠܡ̣ܓܪ̣ ܘܠܐ ܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ ܂ ܠܘܬ
ChronMin ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬ ܐ ܫ̇ܡܫܘ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬ ܐ Xܕܡܐ ܠܚ̣ܒܘܫܝܐ ܗܠܝܢ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܠܘܝ ܂ ܓ ܂ ܂ ܐ̇ܦܪܘܣ ܂ ܝܕ ܂ ܂ ܝܘܣܐ ܂ ܝܗ ܂ ܂ ܝܗܘܕܐ ܂
ChronMin ܕܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬ ܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܀ ܗܠܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܝܗ̣ܒܘ ܬܒܥܬ̣ ܐ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣ̣ܗܕ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܚܣ̇ܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ
ChronMin ܡܢܗܝܢ ܐܬܗ̣ܦܟ ܂ ܘܡܢܗ ܢ ܢܦ̣ܠ ܘܡܙܗ ܢ ܦܫ ܂ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܠܡ̇ܚܒܠܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂
ChronMin ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܂ X ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܘܡܫܚܐ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܆ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈
ChronMin ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܬܠܘ ܢ ܗܘܘ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬ̇ܢܐ ܂ ܘܡܬ̇ܩܒܪܝܢ ܘܡ̇ܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ
ChronMin ܫܠܕܐ̈ ܂ ܘܐܫ̇ܬܘܬܦܝܢ ܐܦ ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܚܫܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܐܢܝܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܫܠܬܗܝܢ̈ ܂ 2ܘܡܝܬܝܢ̈ ܘܩܒܪܢ̈ ܥܡ
ChronMin ܕܒܬ̇ܪ ܕܐܫܬ̣ܟܚܘ Xܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܘܢ ܂ 2ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪ ܐ ܂ ܣܠ ܂ ܘܩܘܣ ܕܕܡ̇ܣܝܐ ܂
ChronMin ܂ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝ̣ܡܘ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙ ܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ