simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܘܚܙܝ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Josh [AB] ܥܠ ܨܘܪܝܗܘܢ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Rev [AB] ܕܡܠܐܟܐ ܕܡܚܘܐ ܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܠܕܘܝܕ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Jer [AB] ܒܐܕܢܝܟܘܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܘ
P:1Macc [AB] ܘܡܣܒܪܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܝܢ
P:John [AB] ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܝܢ
P:Ezek [AB] ܛܢܦܘܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܥܠܢܝ
P:1Macc [AB] ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ
P:Jer [AB] ܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ
P:Num [AB] ܕܪܘܪܒܝܢ ܘܝܩܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܬܘ
P:Neh [AB] ܫܡܥܬ ܝܠܠܬܗܘܢ ܘܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܬܬܒܪ
P:Judg [AB] ܘܐܦܠ ܒܐܝܕܐ ܕܥܘܪܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܒܙܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܕܒܪܗ
P:Gen [AB] ܥܙܩܬܐ ܘܫܘܫܦܐ ܘܚܘܛܪܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܘ
P:2Macc [AB] ܘܕܚܠܬܗ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܟܢܐ
P:Sam [AB] ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܗܦܟ
P:Josh [AB] ܗܘܬ ܪܝܫܗܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܚܪܒ
P:Isa [AB] ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܒܪܝܬ ܗܠܝܢ . ܘܝ