simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Neh [AB] ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܘܐܡܗܬܗܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬܡܐܐ
IsaacAnt:memHom ܢܫܕܐ ܢܦܫܗ : ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈
SynWestSyr ܡܬܟܢܫܝܢ ܙܛܐܡܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܬܥܩܒܘܢ . ܘܗܟܢܐ
Pall:LausHist ܒܨܝܪܐܝܬ ܐܢܝܚܘ ܠܢ ܗܠܝܢ ¹ܕܥܡܗ ܗܘܘ ܟܕ
ThdrMops:ComGospJohn · ܗܘܬ̣ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܨ̣ܦܘ Xܕܒܛܟܣܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܛܒ ܡܢ ܗܠܝܢ XX ܙܩܬܢܝ ܚܘܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ 0ܐܘܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܪܝܫܢܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ
ChronMin ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ
Eph:memHom ܕܠܥܠܡ X 15ܬܠܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܓܒܐ̈ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܢܘܪܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܦܫܟ . ܐܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܬܪܥܝܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܟܘܠܝܢ̈ ܘܬܪܒܗܝܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚܫܑܐ̈ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܕܓܘܪܐ
DionAr:MystWritings ܕܟܠܝ ܛܒܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ³⁰ܕܝܢ ܕܦܪܝܫܢ̈ ܝܚܝܕܐܝܬ
BarEbr:CandSanc ܩ̣̇ܫܝܘܬܗܘܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘ̇ ܓܠܝܙܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܢܗܘܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥܐ̇ܠ ܠܗܝܟܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܩܕܐ̈ ܕܒܣܪܐ
GanBus ܠܡ ܛܘܪܐ ܕܝܗܘܕ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܩܪܝܒܐ̈ ܘܚܒܝܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke ܕܟ̇ܦܢ ܐܢܬ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܘܒܐ