simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ· ܡܫܝܚܐ
P:John [AB] . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆
BarBahl:SyrLex ܗܪ̈ܛܝܩܐ̈ ܚܪܝܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝܬܐ̈