simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܗܘܝ̈ . ܘܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܦܩܝܕܢ̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‎ [39]‎‏ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܦܘܠܐ ܐܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܒܘܚܢܐ⁵ ܩ̇ܪܐ̣ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܗܐ̈ :
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂
IsaacNin:memColl . ܘܡܛܠܬܢ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܐܝܟ
P:1Macc [AB] . ܘܢܦܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ .
AbbaIs:Ascet ܕܐܠܗܐ X . ܗܠܝܢ ܟܘܒܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ
SynWestSyr ܙܘܓܡܛܘܣ ܀ X¹ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ̈ ܕܐܡܝܪ .
ZachSch:ActsSev ܐܢܘܢ ܥܡ ܕܝܖܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ
DionAr:MystWritings ܕܩܕܝܫܐ̈ ܙܕܩ̇ ܕܢܬ̣ܩܪܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܠܫܪܪܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܂
Chrys:ComJohn1 ܕܛܠܘܡܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ
BarEbr:CandSanc ܗܢܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚ̇ܘܝ ܕܠܘ ܟܠ
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ
Cyr:ComLuke ܠܗܘܢ ܪܫܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqJul ܡܠܝܛܝܘܣ ܕܒܗ ܟܬܝܒܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ̈ ܕܡܢ
Ath:ExposPs ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܒܪܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܢܩ .
DidascApost ܢܒܝܝܐ̈ ܘܫܠ̇ܝܚܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܕܝܢ ܠܢ ܘܡܙܗܪܝܢ