simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܦ̇ܐܝܢ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܠܡ̇ܨܠܝܘ . ܟܕ ܡܪܝܡܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ̣ ܢ̇ܬܩܕܫ ܫܡܟ . ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܆ ܘܕܫܪܟܐ .
Sahd:BookPerf ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܬ̇ܒܥ ܛܟܣܗܘܢ ܡܡܪܝܢܐ ܗܠܝܢ ²⁵ܓܪܝܓܪܝܘܣ : ܘܠܐܠܗܐ ܘܠܢܦܫܗܘܢ ܡܡܠܠܝܢ : ܘܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܙܗܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ . ܚܙܘ Xܢ ܠܐ ܬܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܡܐ . ܐܘ ܕܢ̇ܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ .
Sahd:BookPerf ܡܢܢ ܬܒ̇ܥ . ܘܦܪܗܣܝܐ ܪܒܬܐ ܘܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܒܥ̇ܐ ܕܢ̇ܩܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܘܪܒ ܝܬܝܪ ܘܢܢܨܚ . ܠܚܕܘܬܐ ܕܝܠܢ̣ ܘܠܒܘܣܒܐ ܝܬܝܪܐ
Sahd:BookPerf ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܛܝ̣ܐ ܇ ܕܫ̣ܩܝܠ X¹ ܩܝ̇ܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܦܘܡܗ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܕܝܢ̣ܝܟ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܬ . [X1]ܙܘܥ ܗܟܝܠ ܘܕܚ̣ܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܥܡܠܐ̈ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܚܘܝ ܡܪܐ ܕܟܠܐ ܒܦܓܪܐ ܕܠܒ̣ܫ ܡܛܠܬܢ . ܗܠܝܢ . 58]ܐܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘ ܠܟܠܢܫ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܒܘܣܡܗܘܢ . ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܘܝܢ ܠܩܘܠܣܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪ ܙܘܘܓܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡܢ XX ܟܠܦܪܘܣ ܐܦ ܠܩܘܠܣܐ ܫ̇ܘܝܢ
Sahd:BookPerf ܠܡܛܪ ܩܕܝܫܘܬܐ ܇ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܡܬܥܢܝܢ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܗܠܝܢ ܕܕܟܪܐ̣̈ ܡܣܒܗܝ̈ ܠܢܩܒܬܐ̈ . ܒܪܡ ܠܐ ܡܘܬܪ ܟܠܝܢܐ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡܘܒܕܢ̈ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܕܢ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܕܠܓܘ . [X]ܙܗܝܪܐܝܬ ܗܟܝܠ ܢ̇ܛܪ ܢܦܫܢ̣ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܒܐܣܟܡܐ ܚܘܝ ܡܢ ܠܒܪ ܆ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ X ܥܘܡܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܐ ܦܩ̇ܕ̣ ܕܢ̇ܩܛܘܦ ܒܐ̣ܝܕܗ ܩܘܠܣܐ̈ ܡܢ ܚܙܝܐ̈ . ܘܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܒ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܢܝܫܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܐ ܕܬܒ̇ܥ ܡܬܐܠܨܝܢܢ .
Sahd:BookPerf ܠܐ ܫܒܩܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ . [XX]ܟܠܢܫ ܗܟܝܠ ܢܪܚܡܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܙܟܝܐ ܢ̇ܗܡܐ̣ ܒܬܝܒܘܬܐ ܇ XX ܗ̇ܝ ܕܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܚܪ ܒܩܢܘܡܢ ܇ ܗܠܝܢ ܦܘܡܢ ܠܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ Xܢ ܕܪܛܢ̣ܐ ܘܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܬܡܝܗܐ̈ X ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗ̣ܕܢܢ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܝܢ ܡܥܒܪܐ . |8X]ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̇ܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܐܦ ܐܢܫܐ
Sahd:BookPerf ܝܥܢܐ̈ ܘܥܠܘܒܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܇ ܕܦܩ̇ܪܝܢ ܒܪܓܬ ܟܣܦܐ XX ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܕܦܚ̇ܡܐ ܠܕܗ̇ܢܘܢ . . ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠ . [129]ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܓܘܢܐ ܡ̇ܬܛܝܒ ܕܢ̇ܥܒܕ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐ̇ܣܪ ܠܗ ܒܝ̣ܫܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ . ܕܢ̇ܬܦܪܟܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܙܗܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܨܘܪܗ ܆ ܘܡܛܒܥ ܒܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ . ܐܘ ܕܢ̇ܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܬܪܥܝܬܐ ܢ̇ܕܟܐ . X [55]ܐܝܟ ܙܢܐ ܓܝܪ ܕܓܘܫܡܐ ܕܒܐܐܪ ܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܫ̇ܒܚ . ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܢܣ̇ܩ ܠܗ . ܘܒܝܕ
Sahd:BookPerf ܕܟܬ̣ܝܒܢ̈ . ܘܦܘܫܩܐ̈ ܥܠܝܗܝܢ ܝܗ̇ܒܝܢܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܆ ܡܡܪܚܝܢܢ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚ̣ܙܬ̇ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ¹⁰ ܫܡ̣ܥܬ̇ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܘܒܥܝܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܩܝܡ ܠܗ̇ . ܘܠܛ̇ܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈