simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ̈ ܡܝܠܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦXܟ ܕܝܢ ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܝܝ ܕܚܪ̈ ܪܢ̈ ܠܗ̇ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܚܙܐ ܗܘܐ ܒܚܠܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܦܓܪܢ ܗܘܐ ܂ ܪܚܡ ܗܘܐ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ܐ ܥܐܕܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܕܐܘ ܗܒ ܠܝ ܪ ܂ ܝܠܝ̇ ܂ ܐܘ ܡܚܪܒܢܐ ܠܗ̇ ܠܕܝܪܟܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܂ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܥܪܡ ܡܢ ܣܛܢܐ ܂ ܢܦ̣ܩ ܚܕ ܡܢܗܘ ܂ Xܢܝ ܕܝܠܗ ܂ ܕܫܡܗ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܒܠܘ̣ ܐܢܘ̣ ܘܢܫܬܝܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܠܐ ܝ ܐܙXܦܝܣܘܢ ܆ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܙ̇ܠܝܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܚܙܝܬܘܢܝܗܝ ܠܓܒܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ ܒܗ̇ ܕܐܙܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܠܡ̣ ܂ ܝ· ܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘ ܬܪܥܣܪ ܡܝܠܝܢ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܡܐ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ ܘܩܛܥ ܘܥܒ̣ܪ ܬܪܥܣܪ ܂ ܆ ܂ · ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܫܟܚ ܦܩܥܬܐ ܕܚܕܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܬܚܠܛܢ̈ ܥܡ ܕXܗܘܪ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܣܪܐ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܫܬܠܛܘ 1ܥܡܡܐ̈ ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܫܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܂ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗܢ ܐܬܚܒܠ ܒܪܘܓܙܐ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܒܕ ܟܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܩܘܡܐ ܂ ܘܡܘܪܝܢܐ ܂ ܘܐܦܘܠܝܢܝܐ ܂ ܘܗܘܪܝܩܐܢܝܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܣܗܕܢ̈ ܥܠ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܂ ܀ ܒܗܢܐ ܕܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗܐ ܐܕܡ ܗ̣ܘܐ ܐܟܢܢܕ ܡܢܢ ܂ ܬܘ ܢܚܘܬ ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫܢܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܙܘܙܐ̈ ܒܐܝܕܗ̣ ܂ ܘܐܠ̣ܨ ܠܗ ܡܪܐ ܚܘܒܐ̣ ܗ ܂ ܒ ܠܝ ܕܝܠܝ ܃ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܦ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܛܥܝܢ Xܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ 0ܝ ܗ̣ܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܬܚܕܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ ܂ ܝ ܘܐܬܚܦܪܘ 2ܦܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܚܪܢܝܐ̈ ܘܐܘܪܗܝܐ̈ ܢܦܩܘ 2ܘܐܫܬܒܝ ܂ ܘܡܛܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܪ̈ ܢ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܘܠܢܛܝܣ ܂ ܟܕ ܫܡܥ ܥܠ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܬ̇ܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܛܪܛܠܛܣ̈ ܕܫܡܗ ܘܚܢܢ̣ ܫܕܪ ܠܬܡܘܢ̣ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܓ̣ܕܫ̣ ܂ ܘܠܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܪܕܘܦܝܐ ܪܗ̣ܛ ܂ ܗܠܝܢ ܝ ܦܠܓܘܢ̈ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܣܕܩܝܢ̈ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܂ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܒܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝ̣ ܘܕܗܒܐ ܗܘ̇ ܕܐܫܬܘ̣ܕܝܬ̇ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܗܠܝܢ ܐܢXܘܢ ܒܬܪܝX ܝ ܡܐ ܕܫܩ̇ܠܬ ܕܐܙܠ̣ ܂ ܘܫܕܪ ܠܝ ܐܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܪ ܂ ܡܝ̣ܬܘ̣ ܂ ܐܠܐ ܝ ܂ ܙ ܝ̇X ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܐܠ ܒܠܚܘܕ ܂ 0ܘܐܙܠܘ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܠܘ ܠܒܝܬܐ ܕܐܢܫ ܘ Xܝܠܝܢܢ ܇ ܘܫ̇ܩܠܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗܝܢ ܝ ܘܐܟܘܬܗܝܢ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢܗܝܢ̣ ܂ ܡܫܒܚ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܗ̣ܝ ܙܟܬܗ ܠܟܠܗ ܐܓܘܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܘܕܡܘܬܐ ̤ ܘܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܕ ܐܬܠܒܟܘ ܂ ܦܩܕ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܕܐܬܝܦܥܬ ܗܠܝܢ ]ܗܘ[ܘ ܝX ܐܪܙܐ̈ ]ܕܛܢܦܘܬܐ ܘܕܛܥܝܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܗܝܢ ܐܬܝ̈ ܥܠܝܢ̣ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܝX ܡܪܝܪܐ ܂ ܡܛܪܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܢ̇ܦܚ ܐܢܐ ܒܗ ܂ ܙܪܥ̇ܝܬܘܢ̣ ܂ ܘܠܐ ܚܨܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ̇ ܠܡܐܡܪ ܂ ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܗܠܝܢ ܒܚܙܬܐ ܗ̇ܝ ܕܘܝܐ̈ ܘܕܬܒܪܐ ܘܕܬܚܬܐ̈ ܝ ܢܬܒ̇ܩܘܢ ܗܘܘ ܂
Ps-Dion:ChronZuq Xܡܣܟܝܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܠܓXܢXܘܢẌ XܢܢXܘܬܐ̣̈ ܂ ܘܠXܒXܝXܐ ܗܠܝܢ ܘܣXܝܢ ܂ ܒXܘܠܬܐ̈ Xܝ̇Xܐ ܘܝܥܠܝܡXܐ̈ ܫܦܝܪXܐ̣̈ ܂