simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܛܠܡܝܢ ܠܒܪܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܠܡ ¹⁹⁸ܠܥܠܡ ܐܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܡܪܚܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܚܘܘܢ ܫܘܥܒܕܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܡܬܓܒܪܝܢ ܀ ܀ ܀ 129ܒܡܬܩܢܢܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܢ̈ ܠܐ ܡܫܢܝܢ . ܡܢ ܒܝܬ ܘܗܐ . |ܕܒܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܡܗܐ̈ . ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܕܡܚܝܢ ܡܢ |ܗܕܐ ܐܘ ܕܪܒ . ܕܠܚܝܐẌ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ 15ܕܐܝ̇ܕܐ ³⁸⁷ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܢܩܦܗ ܕܗܢܐ ܫܡܐ ܠܘܬ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܬܘܟܣܗܘܢ ܡܕܢܚܝܢ ܚܢܢ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܗ̇ . ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܕܓ̇ܠܬܐ ܕܒܢܦܫܗܘܢ ܡ̇ܕܝܪܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ . ܝ X16ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܚܘܘܢ ܡܪܝܪܘܬܗܘܢ |ܠܘܬܢ ܗܠܝܢ ܗܦܘܟܬܢܐܝܬ ܘܐܘܡܢܐܝܬ ܒܪܥܝܢܐ ܡܚܝܒܐ ܢܣܒܘ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ . ܕܐܢܫܐ ܐܢܝܢ ܕܪܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܗܠܝܢ ܕܓܒ̇ܠ ¹⁸⁸ܥܠ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܀ ܀ ܀ 25 26ܗܢ̣ܝܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܪܫܝܡܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܗ̇ܢ ܒܕܘܟ 10 ܕܘܟ ܡܬܐܡܪܢ . ܠܣܘܢܩܢܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܡܝܗ̇ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬܐ̈ . ⁶⁷ܡܠܐ̈ ܓܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܥܩܡܝ̈ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܗ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐܐܬܟܪܙ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܐ ܨܒܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܪܘܚܐ ܠܡ ܠܘܬܢ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ 25 XܩX . XܘܢܝXܝܝX ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܒܝܕ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܗܘܬ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܘܫܒܐ̈ ܒܪܡܘܬܐ ܥܠܘ ܥܠܝܢ ܀ ܀ ܀ 164ܣܓܝ ܗܟܝܠ ܥܗܢܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ¹¹²⁵ܢܫܟܚ . ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ . ܕܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܪܝܘܬܐ ܕܒܓܘܗ . ܫܝܛܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐܐ ܗܝ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܢܐ ܡܒܥܕܐܢܐ ܕܠܐܐܒܗܬ ܘܐܬܢܟܦ ܒܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܩܘܫܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ³³ ܡܢ ܥܘܩܒܐ ܬܩܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ . ܕܐܢܫܐ . 7 20ܐܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܪܝܫܐ ܕܘܟܬܐ ܘܙܒܢܐ |ܝ56 ܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܪܓܢܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܬܫܒܘܚܬܗ̇X ⁹⁹ܥܡ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ . ܠܐ ܗܘܐ ⁹⁹¹ܣܓܝ ܚܣܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܕܡ 15ܕܓܘܕܦܐ ܥܠܝܗ̇ ܢܐܡܪܘܢ . ܕܠܐ ⁹⁸⁹ܓܝܪ ܡܫܘܝܢ ܠܗ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܦܪܫܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܝܕܝܥܢ̈ ܒܩܠܝܗܝܢ̈ . ⁵⁴ܠܐܘܡܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܬܥܒܪ . . 20 ܠܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܥܒ̇ܕܐ . ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܨܥܪܢܝܗ̇̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܥܡ ܠܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܡܬܡܢܝܢ ܗܠܝܢ | ⁴⁴³ 60 XXXXX2 . 9ܢܚܙܐ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ . ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܠܐ̈ ܕܡܢܗ̇ ܕܥܒܕܘܬܐ ⁷⁴⁰ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܡܕܡ ܕܡܫܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܠܥܒܕܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܩܪܝܬ |ܐܢܘܢ 20 ܠܗܘܢ . ܠܡܐ ܬܘܒ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܦܢ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܢ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܒܕܘܟܬ ܦܠܢ . ܘܐܡܬܝ ܠܡ ܒܙܒܢܐ ܐܝܢܐ 10ܕܗ̣ܘ . ܗܢܝܢ ܕܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܠܚܘܕ ܕܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܘܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܫܡܐ ܐܡܪܗ 5ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܫܡܗܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܝܐ̈ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܘܬܢ ܐܝܟܢܐ ܫ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܩܒܠܢ . ܘܗ̣ܢܘܢ