simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܝܕܢ ܥܕܢX--⁴ܒXܚܝܢܐܐܚܪܢܐ ܆ ܐܥܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܥܕ ܥܕܢ ⁴ܩܨܐ . ܗܢܘ . ܟܠܢܫ ܡܬܚܫܒ ܘܡܣܬܟܠ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ ܣܒܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬܘܐ ܕܗܘ̣ܝܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܬܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܝX ܂ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܠܐ ܥܒܝܕܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܂ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗܘܢ ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ
JnEph:EccHist ܠܡ̇ܠܟܐ ܝ ܝܘܣܛܝܢܐ ܐܬܝ̣ܕܥܝ̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܣܘܢܩܠ̣ܝܛܘܣ ܆ ܗܠܝܢ ܫ̣ܪܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܚ̇ܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܢܫܬܪܥ ܘܢܦܠ . ‏ ‏ܚܫܐ ܓܝܪ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܙܟܐ ܆ ܘܚܢܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܫܘܝܝ̈ ܠܟܠ ܫܘܢܩܝܢ̈ ܇ ܐܢ ܡܢ ܒܬܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܝܢܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܠܡܕܪܟܘ ܚܝܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܠܡܕܥ ܗܠܝܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܓܕܫ̇ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̣̈ ܠܡܦܠ ܒܕܐܝܟ
P:4Macc [AB] ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܕܒܫܢܕܐ̈ ܡܬܐܠܨܝܢ . ܨܚ ܐ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܕܐܚܘܬܗܘܢ ܡܫܘܚ ܗܘܐ . ܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܫܪܪܐ
Cyr:ComLuke ܕܒܝܕ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܘܫܐ ܐܬ̣ܦܩܕ̈ ܂ ܥܩܒܬ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܬܪܒܝܬ ܐܘ ܦܪܝܫܐ ܂ ܂ ܝܕܥܬ ܒܕܘܟ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ X ܢܘܕܘܢ ܠܗ . ܠܥܘܗܕܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܛܒܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܘܥܠ ܐܦܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒܕܘ ܠܘܬ 7ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗܘܢ ܂ ܘܐܚܪܡܘ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܡܪܩܣ ܝ · ܐܦܝܦܢܣܛܣܣ ܂ ܘܥܠ ܟܬܝܒܬܗܘܢ̈ ܐܢܩܘܩܠܝܐ̈
Babai:BookUnion ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܘܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܂ ܕܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܠܐ ܗܠܝܢ ܆ ܒܚܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܟ ܝ ܕܒܟܢܝܫܘ ܡܢ ܟܠܗ ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܫܐܐܬܩܪܝ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܝܬܩܣ̈ . ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܀ ² ⁵ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComAscet . ¹¹ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܡܬܕܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܟܘܠ ¹0ܠܚܡܐ̣ ܐܘ ܠܒܘܫܐ ܕܣܩܐ ܘܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܆ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡܫ̇ܡܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܣܬܒܪܘ . ܕܣܥܪܘ . ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܐܒܣܪܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܚܪܪ ܘܡܟܬܪ ܒܝܬ ܚܢܦܐ̈ . ܐܠܐ ܠܝܬ ܠܟ ܠܡܐܡܕ̇ ܐܦ ܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ ܃ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܐܘ ܡܢ ܡܦܣܢܘܬܗ ܗܠܝܢ ܟܕ ܥܒ̇ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܗ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܝܠ̣ܦܘ ܆ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐ ܟ ܚܕܐ̣ ܐܝܟ ܥܣܕ̈ ܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܡܢ ܢܘ̇ܣܐ ܕܒܝܬ ܢܘܪܐ ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܝ ܂ X ܐܬܪܐ̣ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚ̣ܒܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܘܫܛܝܢ ܘܣܪ ܩܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܒܪܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܐ ܥܡܗ̇ ܐܬܪܕܦܬܘܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܓܝܪ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܡܫܥܠܝܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܡܚܘܝܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܟܝܡܐܝܬ ܕܪܫ ܗ̣ܘܐ ܡܠܦܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܢ ܒܗ ܒܡܐ XXXXX X ܬܩܪܐ