simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܓܪܢܐ̈ ܘܕܦܓܪܐ . ²⁵ܐܢ ܕܝܢ ܣܥܘܪܐܝܬ ܬܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܇ ܡܨܐ ܠܡ̇ܦܪܫܘ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܐܕܫܐ̈ ܘܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܥ̇ܪ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܙ ܐܝܟ̣ ܕܠܠܐ ܝܝ ܡܗܝܡܢܐ ܪܢܐ̇ ܐܢܐ ܕܫܝܛܬ ܗܠܝܢ ܠܡܥܩܒܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡ̇ܥ ܡܢܟ ܗܕܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܠܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܢXܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ . ܐܠܐ̇ ܙܪ̣ ܩ ܠܡܛܪ ܩ̣ܒܝܥܬܐ ܠܒܪܐ ܗܠܝܢ ܒܪܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܐ̇ܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܠܩܢܝܢܐ̇ ܒܘܪܟܬ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ . ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܝܬ ܗܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܕܬܪܥܐ̣̈ ܒܘܪܓܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܫܢܗ ܂ ܕܢܩܝܦ ܘܡܛܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܩܣܦܝܘܢ ܘܝܡܐ ܂
Chrys:ComJohn1 . ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܝܛܬܐ̈ ܕܠܐ ܥܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܚܕ ܥܠ̣ܬܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܨ ܒܘܬܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܡܟܣܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܗܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝܬ . ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܟ . ܢܣܗܕܘܢ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܙܕܩ ܕܢܐܬܘܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܘܝ ܕܝܢ ܠܐ ܢܐ ܕܒܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܪܩܝܢ ܡܢ ܕܝܢܐ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠܬܐ ܗܘ̇ܝܢ ܠܢ ܕܒܝܫܬܐ̈
P:Ecclus [AB] ܣܓܝܬ ܚܟܡܬܐ : ܘܥܫܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܫܪܫܝ̈ ܗܠܝܢ : ܘܦܬܝܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܡܢ ܗܘ ܢܡܫܘܚ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܡܚܝܢܝܬܐ̈ ܂ ܕܒXܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܗܝܡܢ ܕܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܕܐܝܟ
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܣܡܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܕܥܐ . ܫܦܝܘܬܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܢܚܒ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢܬܕܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܣXܘܣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪܝܢ ܐܘܣܝܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܣܒܠܝܘܣ ܇ ܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܟܬ̣ܒ
IšoMerv:ComOT ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܠܘܬ ܒܒܠܝܐ̈ . ܡܣܬ ܕܢܦܢܐ ܥܡܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܘܢܬܒܣܡ ܗܠܝܢ ܘܬܚܪܒ . [XX]ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܩܡܘ ܒܡܕܝܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘ .
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܃ ܘܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘX ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܂ ܪܨܕ ܂ ܫܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܝܢ̈ ⁴ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈ . ܒܪܡ ܒܟܠ ܚܕܐX ܙܒܢ ܗܠܝܢ ܆ ³ܟܕ ܢܦܝܠܝܢ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܩ .
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܒܢ̈ ܘܗܫܐ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܆ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܠܝܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܢܘ . ܡܢ
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܫܝܪ : ܪܝܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܗܬܗܘܢ̈ : ܒܕܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܒܡܗܠ : ܘܥܫܘܬ : ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܦܠܛ . ܐܪܚ : ܚܢܢܐܝܠ .
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܫ̣ܕܬ ܡܢܗ̇ ܩܕ ܫܘܬܟܘܢ ܃ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܢܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܂ ܟܕ
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܪܒܘ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܚܠܦܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܠܘܬ ܚܪ . .
SevAnt:CathHom ܕܚ̇ܝܪܢ̈ ܠܘܬ ܒ̇ܣܡܐ ܘܠܦܩܪܘܬܐ ܕܕܓܝܓܬܐ̈ ܡܫܠܗܒܢ̈ : ܗܠܝܢ ܗܢܐ : ܩ̇ܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܬܕܟܝܢ ܚܢܢ . ܠܘ ܥܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ