simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܬܚܬ ܂ 3 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܘ
JnDalya:Epist ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܥܠX