simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܝ ܗܐ ܪܫܡ̇ܬ ܐܢܘܢ ܒܨܘܪܬܐ ܗܕܐ ܝ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܂ 3
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ܗܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ X⁰ ⁷¹ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܥܠX ܦܘܫܩܐ . X ܡܢܗܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ³ܒܠܚܘܕ XXXX ܕܡ̇ܨܐ ܕܢܬܪܨ | . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܓܝܪ