simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ̣ ܂ ܬܬܦܪܫ ܠܥܒܘܕܐ ܗܠܝܢ ܢܬܚܪܐ ܠܘܬܟ ܘܢܐܡܪ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܕܪܟܢܘܬܢ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬ̣ܐ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܕܪܢܐ ܐܢܐ ܡܪܬܝܬ ܠܗ ܕܒܠܚܘܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܂ X ܝ ܂ ܢܩܒܠ ܂ ܗܠܝܢ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܕܐܝܟ ܝܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ̈ ܪܫܝ̈ ܫܒXܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܬܣܝܡ ܒܡܫܟܢܙܒܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ ܕܝܗܒ̣ ܐܗܪܘܢ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܪܢ ܐܬܓܠܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܘܐܠܨ ܠܢ ܣܘܥܪܢܐ ܝ ܠܡܐܡܪ ܂ ܡܛܠ ܫܡܗܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܫܐܝܬ ܫܕܘ ܒܓܘܗ̇ ܂ ܘܐܬܢܗܪܬ ܬܘܒ ܘܟܡܐ ܗܠܝܢ ܒܢ ܂ ܀ ܂ ܂ ܝ ܗܐ ܡܪܡܢ ܡܢ̣ ܡܨܥܬ ܐܘܪܚܐ ܟܠܗܝܢ ܬܘܩܠܬܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܢܝܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܂ ܐܘ ܥܠ ܕܐܝܬܝXܘܢ ܝX ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡܬܪܢܐ ܕܛܠ̣ܐ ܡܢ ܠܘܕܗ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܘܠܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܬܣܝܡ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܢܩܝܦܘܬ ܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܣܘܥܪܢܐ ܐܘ ܥܡܘܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܕ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܘܓܘܫܡܐ̈ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܐܦ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܬܐܡܪ ܂ ܠܓܘ ܡܢ ܐܣܛܘܟܝܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܐܡܪܘ̣ ܂ ܕܠܚܡܢ ܝX ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܢܫܐܝܬ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܝܕܝܥܐ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܪܘ ܗܪܛܝܩܘ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܬܝܒ̣ܢ ܝܫܪܪܐ ܂ ܘܡܬܪܢܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܂ ܂ ܒܢܚܐ ܂ ܝ X ܗܠܝܢ ܐܦ ܕܢܙܒܢ ܠܟܠܢ ܡܢ ܠܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܥ̇ܪ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܙ ܐܝܟ̣ ܕܠܠܐ ܝܝ ܡܗܝܡܢܐ ܪܢܐ̇ ܐܢܐ ܕܫܝܛܬ ܗܠܝܢ ܠܡܥܩܒܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡ̇ܥ ܡܢܟ ܗܕܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܠܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܠܗܐ ܡܫܪܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܂ X Xܝ ܂ ܕܫ̇ܪܝܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ Xܒܥܬ̈ ܐ̣ ܠܘ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܡܫܬܟܚܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܚܐ ܗܠܝܢ ܒܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܘܐܒܐ ܟܘܠܗ ܒܗ ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܒܣܪܐ ܡܬܝܕܥܢ ܂ ܘܗܘ̣ ܥܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܬܡܟܟ ܂ ܗܠܝܢ ܟܬ ܒ ܥܠܘܗܝ ܂ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܘܡܝܐ ܘܐܣܟܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܕܡܘܕܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ̣ ܕܠܐ ܐܝܠܝܕ ܘܠܐ ܗܠܝܢ 0ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܬ ܕܐܚܪܝܐܝܬ ܢܬܝܕܥܢ ܂ ܗܪܟܐ ܕܢ ܐܝܟ ܝܝ ܗܠܝܢ ܕܠܗܠ ܒܝܕ ܩܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̣̈ ܐܬܚܘܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܗܘܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܛܘܠܬܢ ܐܬܓܒܝ ܦܘܠܘܣ ܘܗܘ̣ܐ ܫܠܝܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܐܬܟܬܒ̣ ܝ ܠܘ ܡܢ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘ̣ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܡܢ ܝXܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܘܐܬܒܪܢܫ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܫ̣ܒ ܦܘܠܘܣ ܢܬܡܢܐ ܂ ܘܢܣܬ̣ܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ ܘܡܛܠܬܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܕܒ̣ܪܐ ܠܟܠܡܕܡ ܐܦ ܠܢ ܂ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܘ ܥܡ