simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܐܓ ܕܢܨܛܠܐ ܂ ܘܥܠ ܕܠܘ ܝܝ ܟܠܢܫ ܪܚ̇ܡ ܠܡܥܡܠ ܘܠܡܛܥܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܂ X ܙ X ܂ ܟܝܢܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܒ̣ܕ ܘܐܬܩܢ ܘܨܒܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܂ ܝ ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܣܥ̣ܪ ܂ ܒܥܠܬܢ ܐܬܡܨܝ ܕܢܥܒܕ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܟܝ ܓܪܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܢ ܘܡܛܠܬܢ ܗܘܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܕܥܒܘܕܐ ܪܢ̈ ܗܘ̇ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܬܡܢܐ ܥܡ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܘܡܕܡ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܕܥ̇ܒܕܐ̣̈ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܗ ܂ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܥܡܗ̇ ܡܠܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܒܝܪ ܥܠܬܐ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܗ ܘܥܡܗ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܫܐ ܩܠܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܘܠܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܕܓܒ̇ܝܘ ܘܢܣܒܘ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܠܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܒܠܢ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܡܢ ܥܦܪܐ ܫܝܛܐ ܘܐܕܡܬܐ ܐܬܓܒܠ ܘܐܬܬܩܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܫܟܝܪܐ ܂ XX · ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܐܘ ܕܐܫܬܚܠܦ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܕܒܕܘܡܝܐ ܗܠܝܢ ܢܣܒ̣ ܐܢܝܢ ܂ ܐܘ ܒܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܦܘ ܕܐܬܩܪܝ1 ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܗ̇ܘܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܗܠܝܢ ܚܠܦ ܗܘ̇ ܕܡܠܬܐ ܂ ܘܚܠܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܡܪܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܠܬ̇ܐ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܬܝܒܢ ܕܣ̣ܥܪ ܂ ܐܢ ܒܪܢܫܐ1 ܕܡܛܘܠܬܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܠܚܡܪܐ ܂ ܘܬ̇ܪܨ ܕܟܦܝܦܝܢ ܘܦܫܛ ܕܦܫܝܓܝܢ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܬܪܣܐ ܂ ܢܣܬܒܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢ ܦܓܪܐ 1ܪܘܚܢܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ ܘܠܚܡܐ ܦܓܪܐ ܘܚܡܪܐ ܕܡܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܝ ܥܡܕ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܢ ܘܕܠܘܬܢ ܂ ܐܬܕܘܕܘ ܘܛܥܘ ܂ ܘܟܠ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܫܩ̣ܠ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܪܢܝܐܝܬ ܢܬܐܡܪ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣܒܘ ܡܢ ܩܠܐ̈ ܐܘ ܣܘܟܠܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܥܪܢ̈ ܡܬܝܠܪ̈ ܢ ܡܢ ܣܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗܠܝܢ ܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܣܘܟܬ̈ ܐ̇ ܂ ܘܕܛܪܦ̣ܐ̈ ܘܕܟܘܒܐ̈ ܂ ܘܕܦܐܪܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܐ ܟܬܒ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܘ ܕܐܬܒܣܪ ܐܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܃ ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܘܐܘܒܠܬܢܝ ܘܗ̇ܘܝܬ ܒܝܬ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܠܘܬ ܚܕܐ ܝ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܠܝܐܝܬ ܐܦܩܘ ܠܗ̇ܝ ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܐܡܪܢ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܢ ܝX ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܐܬܒܪܢܫ ܂ ܘܒܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܕܫܐ̈ ܕܒܝܕ ܚܘܠܛܢܗܘܢ ܕܥܡ ܝ ܚܕܕܐ̈ ܡܬ̇ܩܝܡ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܐܬܒܣܪ ܘܒܣܪܗ̣ ܠܘ ܗܟܐ ܂ ܘܬܘܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܣܒܪ ܕܕܡ̇ܐ ܗܘ̇ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ̇ܐ ܡܕܡ ܂ ܗܠܝܢ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܬܝܕܥ ܚܕ ܒܫܘܪܝܗ̇ ܠܐܝܢܐ ܐܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠ ܕܓܘܕܦܐ ܐܝܢ̈ ܐܢ ܗܟܢܐ ܢܣܬܒܪܢ ܘܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܢܗܦܘܟ ܗܠܝܢ ܕܬܬܡ̇ܠܐ ܒܐܝܕܗ ܚܫܚܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܠܦ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܨܐ ܠܡܣܒ̣ܪܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܚܪܘܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܢܐ ܪܙܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ̇ ܂ ܡܢܝܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܡܠܐܟܐ ܘܓ̣ܠܐ ܠܐܡܗ 0ܝ ܕܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܚܕ ܡܢ ܦܪܘܩܐ̈ ܘܕܝܢܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܕܢܬܒܛܢ ܐܬܕܥ · ܝ ·ܝ ·