simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܢܢ ܟܘܠ ܚܕ · Xܝ · ܡܢܗܘܢ ܡܣܬܠܐ ܂ ܘܡܟܪܙܝܢܢ ܥܡ ܟܬܒܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܕܡܢ ܒܝܫܐ ܗܘ ܥܠܡܐ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܐܬܚܙܝ ܦܪܘܩܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܒܚܝܠܐ ܠܗ̣̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܡܩܝ̇ܡ ܂ ܝ ܕܒܝܕ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܚܠܦ̣ ܘܠܐ ܡܢܝܢܐ ܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܥ̇ܪ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܙ ܐܝܟ̣ ܕܠܠܐ ܝܝ ܡܗܝܡܢܐ ܪܢܐ̇ ܐܢܐ ܕܫܝܛܬ ܗܠܝܢ ܠܡܥܩܒܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡ̇ܥ ܡܢܟ ܗܕܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܠܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܡܚܝܢܝܬܐ̈ ܂ ܕܒXܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܗܝܡܢ ܕܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܕܐܝܟ