simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܢܚܙܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܬܐܡܪܢ̣ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ Xܒܥܬ̈ ܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܗܘܝ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܥܠܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܗ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂ ܐܣܬܪܩ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ · ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܫܠܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܣܬܟܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܝ ܕܗܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܕܐܝܟ ܝܝ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܪܢܐ ܐܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܠܐ ܬܥܪܘܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܪܢ ܠܘܬ ܟܝܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܫܬܡܗ ܗܟܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܡܢܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܘܬܗ ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚܢ ܠܡܗܘܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܦܐ̣ ܂ ܝX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܠܘܕܗ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܢܬ̇ܓܪܦܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܡܘܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ