simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܥܝܢܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܢܚܙܐ ܂ ܡܛܠ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܐܝܢ̈ ܘܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܟܝ ܕܢܗܝܡܢ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܬ ܠܗ ܂ ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܠܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܘ ܡܬܐܡܪܢ̣ ܗܠܝܢ ܂ X X ܝX ܝX ܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ Xܒܥܬ̈ ܐ̣ ܠܘ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܡܫܬܟܚܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܚܐ ܗܠܝܢ ܒܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܘܐܒܐ ܟܘܠܗ ܒܗ ܡܬܝܕܥ ܂ ܒܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗ ܢ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡܢܢܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܐܪ ܗܠܝܢ ܡܬܗܝܡܢܐ ܂ ܗܘܝ̈ ܬܘ- ܐܦ ܒܡܕܒܪܐ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܛܠܬܗ ܗܘܝ̈ ܂ ܠܘܬܢ ܚܝܪܐ ܬܫܒܘܢܢXܗܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܡܢ ܥܠܬ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܠܘܬ ܟܪܘܙܐ ܕܝܠܗ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܫܬܐܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܐܦܢ ܕܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܝ ܂ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ܐܘ ܚܕܝܘܬܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܥܠܬ ܕܗܘܘ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܘܠ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܗܠܝܢ ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܟܝܢܐ̣ ܂ ܐܣܬܪܩ ܕܝܢ ܘܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ̣ ܂ ܠܚ̇ܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܣܪ- ܘܥܠ ܝX ܐܠܗܐ ܕܐ ܂ ܬܒܪܢܫ ܂ ܕܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܂ ܕܕܡ̣ܟ ܘܕܐܬܥܝܪ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܕܢܚܬ̇ܬ ܕܐܚܙܐ ܂ ܐܘ X ܂ · ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐܡܪܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܦܢܬ ܠܗ̇ ܗܫܐ ܡܪܚܘܬܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐ ܂ ܘܫܠܬ ܠܗ̇ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܝܝ ܕܗܫܐ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܟܬܫܝܢ ܂ ܢܣܛܘܪܢܘ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܠܚܝܠܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܐܣܬܟܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܕܪܢܐ ܐܢܐ ܡܪܬܝܬ ܠܗ ܕܒܠܚܘܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܂ X ܝ ܂ ܢܩܒܠ ܂ ܗܠܝܢ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܕܐܝܟ ܝܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܝܪܢ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܥܝܕܐ ܂ ܘܬܦܣܥ ܝܠ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܙܝܥ ܒܟ ܚܕ ܚܘܫܒܐ ܡܛܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܥܪܘܩ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܝܢ ܒܟܬܒܐ ܂ ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܝܠܦܢܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢ ܒܛܘܪܐ ܐܪܐ ܒܢܝܐ ܨXܝܘܢ ܂ ܐܘ Xܘ ܛܘܪܐ ܐܫܬܡܗ ܗܟܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܢܘ ܢܝܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܕܐܢܫܢܘܬܐ̇ ܂ ܟܕ ܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܘ ܡܬܡܢܐ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܫܟܚܢ ܠܡܗܘܐ ܂ ܐܘ ܕܐܢ ܠܐ ܘܒܥܬܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܠܝܢ ܝ ܠܡܬܚܪܝܘ ܠܘܩܒܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܗ ܃ ܕܐܝܟܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܦܐ̣ ܂ ܝX ܢܕܥ ܗܢܐ ܕܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܐܫܬܢܢܠܦ ܙܪܥܐ ܠܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܬܪܟܒ ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܐ ܝܕܥܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܢܝܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܂ ܐܘ ܥܠ ܕܐܝܬܝXܘܢ ܝX ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡܬܪܢܐ ܕܛܠ̣ܐ ܡܢ ܠܘܕܗ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܡܘܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܢܗ ܡܬ̇ܢܛܪܝܢ ܝܝ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬ̇ܓܪܦܘܢ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ