simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܚܝܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝܝ ܕܫܪܪܐ ܂ ܐܘܕܥ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܣܦ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܡܫܝܚܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩܒܠ . Xܝܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢܟܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܘܠܟܦܢܐ . ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ .
JacSer:memJesus'Tempt ܐܝܟܢ ܕܨܒܐ ܢܚܘܐ ܒܝܫܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܢ ܕܢܚܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܚܘܝ ܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ ܚܙܐ ܗܘܐ
SynWestSyr ܕܐܬܬܚܡ ܬܗܘܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܬܫܬܪܪ ܟܝܪܛܘܢܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܬܗܘܐ ܗ̣ܝ ܩܛܐܣܛܐܣܝܣ . ܐܢܕܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܥܠX ܦܘܫܩܐ . X ܡܢܗܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ³ܒܠܚܘܕ XXXX ܕܡ̇ܨܐ ܕܢܬܪܨ | . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܕܥܠ ܡܝܠܝܛܝܘܣ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܝܢ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܐܘ ܒܟܬ ܂ ܒܬܐ̈ ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܬܒܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܃ ܐܦܢ ܟܕ ܠܐ ܩܪܝܒ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܐܟܚܕܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܂ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܕܚ̇ܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܬܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܕܝܠܗ . ܐܿܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܕܬܝܿܒܘܬܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܿܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܣܛܢܐ ܒܝܕ ܫ̣ܥܝܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܘܪܘܚܬܐ ܕܒܿܪ ܠܗ
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
Pall:LausHist ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܥܡܪܘ ܥܡܗ ܙܒܢܐ̣ ܘܟܕ ܡܥܩܒ ܗܘ̇ܝܬ ܗܠܝܢ ܇ ܫܟ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܥܕܠܐ ܐܥܘܠ ܠܘܬܗ . ܟܕ ܩܡ̇ܬ ܕܝܢ ܥܡ X
SevAnt:LuqJul ܕܩܝܡܬܐ ܢܫܪ ܗ̣ܘܐ ܀ ܕܩܕܝܫܐ : ܐܦܝܦܢܘܣ : ܐܦܣܩܘܦܐ : ܗܠܝܢ ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܡܟܝ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈
P:ApocBar [AB] ܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܩܐܡ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܕܒܦܓܘܕܐ̈ ܐܚܝܕܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܬ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܚܪܝܢܐ̈ ܗܘ ܥܒܕܢ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܁ ܘܠܐ ܒܢܝܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܁ ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ .
Ps-Zach:EccHist ܡܢ 5ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܠܦ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝܬܐ ܡܦܣܩ ܡܬܥܙܪܪ ܀ 3 ܕܐܬܢܣܝXX ܀ ܐܢ ܐܢܫ ܠܒܪ ܡܢ
P:4Macc [AB] . ܠܟܘܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ . ܓܢܒܪܐܝܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܚܠܦ ܢܡܘܣܢ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܆ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ . ܢܬܟܬܫ ܥܠ ܐܦܝ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܪܒܥܐ ܙܝܢܐ̈ ¹¹ܐܚܪܢܐ̈ ܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܐܓܪܐ ܗܠܝܢ ܥܠܠܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̣̈ X¹0 ܚܘܝ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܢܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ
BarḤadbš:Acts ܕܫܪܟܐ ܇ ܐܝܠܝܝܢ ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܪܫܗ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܇ ܐܠܘܠܐ ܐܘܣܦ ܕܒܐܪܥܐ ܕܥܘܨ . ܘܫܡܗ ܐܝܘܒ ܇ ܥܡ ܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܡܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܡܫܝܢܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܃ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܗܝ ܕܡܬܦܣܩ ܂ ܘܢܪܓܐ ܘܢܘܪܐ ܂ ܘܡܣܡܒܪ̤ܫܐ ܂ ܘܕܐܝܟ
JnDalya:Epist 3 . ܗܟܢ ܕܡܿܝܐ ܨܒ̣ܘܬܐ ܕܝܠܝ ܦܿܟܝܗܐ ܡܒ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܣܝܡܬܐ̈ ܡܢ ܕܢܚ̣ܙܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܪܫܡ ܘܡܬܝܕܥ ܂ ܗܠܝܢ ܕܢܦܘܩ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ ܒܝܕ ܓܝܪ ܕܝܠܝܬܐ̈