simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܟܠܗܝܢ ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ . ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܪܘܚܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ . ܢܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ :
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ̈ ܡܝܠܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦXܟ ܕܝܢ ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܝܝ ܕܚܪ̈ ܪܢ̈ ܠܗ̇ ܆
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗܘܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܝܢ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܗܝ ܕܛܥܝܢܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܘܨܝܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܐܘ ܥܡܛܢܐ ܘܫܚܩܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܐܢ ܕܝܢ
BarKoni:Schol ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܛܪܓܝܢ ܡ̣ܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܝܢ ܘܡܩܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܩܪܝܬܐ̈ X Xܢ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܒܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܘܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܆ ܐX ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܩܪܝܬܐ̈ ܡܫܬܕܝܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܘܐX
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܡܛܠ ܬܒܥܬܐ ܕܚܛܗܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܓܝܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܡܟܝܟܢ̈ ܘܩܪܝܒܢ̈ ܠܬܪܥܝܬܐ XX108ܝ |ܕܫܡܘܥܐ̈ . ܗܠܝܢ ܣ̇ܦܩ ܗܘ ܕܥܠ ܗܝ̇ ܪܒܘܬܐ ܢܓܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨ ܝܐ ܕܚܢܢ ܢܫܡܥ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܦܣܢ ܕܢܬܐܟܠܢ̈ ܥܡܗܝܢ ܐܬܟܬܫ . ܘܠܘܩܒܠ ܪܓܬܗܝܢ ܡܚܝ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡ ܠܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܨܢܝܥ ܠܥܘܕܪܢܐ̈ ܆ ܥܡ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐ̇ܘ̇ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܚܕܐ ܡܢ X XX56ܡܘܫܚܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܐܡ̣ܪܚܬ ܕܕܠܐ ܟܘܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܓܝ ܇ ܡܬܓܟܚܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܚܪܢ ܒܟܠܕܘܟ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܚܘܘܢ ܀
PhiloxMab:Disc ܥܠܝܢܢ . ܘܡܢ ܗܢܐ ܕܪܓܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܗ ܡܬܥܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܨܘܡܐ ܇ ܘܬܫܡܫܬܗ̇ ܕܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܘܬ
BarKoni:ScholUrm ܟܠܗܝܢ ܥܠܠ̇ܬܐ ܗܘܐ ܢܣܝܘܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܝܘܒ . . 8Iܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒ : ܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܢ̣ܐ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܐܚܕ ܥܡ ܐܝܘܒ . ܡܛܠ
BarKoni:Schol ܂ ܝ ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ ܝ ܕܦܪܘܩܢ ܐܬܦܫܩ ܠܢ ܣܦܩܐܝܬ ܗ̣ܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ̇X ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ
Pall:LausHist . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܐܦ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ XX ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܇ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
Cyr:ComLuke ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܛܘܠ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡܫܬܪ̇X ܕܐܟܡܐ ܕܠܛܝܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܓܢ ܣ̇ܥܪ ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܫܬܢܐ ܗܘܐ : ܕܢܥܠ ܠܥܕܬܐ ܣܛܢܐ . ‏ ‏ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ‏ ‏ ( ܘܒܙܩܝܦܐ ܕܐܢܫܐ ܢܗܝܡܢ : ܚܠܦ ܗܘ ܕܝܠܗ ܝܩܝܪܐ ܀ ܟܕ
Chrys:ComJohn1 ܢܫܡܥ ܠܐ ܗܘܐ ܕܟܝܢܐ ܗܝ . ܐܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܗܝ ܕܨ ܒܝܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܡܫܡܥ ܗܠܝܢ ܘܠܡܬܪܦܝܘ ܕܟܝܢܐ ܗܝ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ
ChronMin ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ ܂ ܫܠܚ ܠܐܢܫ ܩܪ ܒܗ ܂ ܝܝ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܩܠ[ܝܢ]ܝܩܘܣ ܂ 3ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ
SevAnt:LuqJul . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܫܐܝܬ ܐܣܬܥܪ : ܟܕ ܡ̇ܠܚܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܟܕ ܗܠܝܢ . ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܫܬܓܫ ܘܙܥ ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ