simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܡܚܝܢܝܬܐ̈ ܂ ܕܒXܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܗܝܡܢ ܕܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܕܐܝܟ
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܣܡܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܕܥܐ . ܫܦܝܘܬܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܢܚܒ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢܬܕܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܣXܘܣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪܝܢ ܐܘܣܝܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܣܒܠܝܘܣ ܇ ܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܟܬ̣ܒ
IšoMerv:ComOT ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܠܘܬ ܒܒܠܝܐ̈ . ܡܣܬ ܕܢܦܢܐ ܥܡܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܘܢܬܒܣܡ ܗܠܝܢ ܘܬܚܪܒ . [XX]ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܩܡܘ ܒܡܕܝܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘ .
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܃ ܘܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘX ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܂ ܪܨܕ ܂ ܫܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܝܢ̈ ⁴ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈ . ܒܪܡ ܒܟܠ ܚܕܐX ܙܒܢ ܗܠܝܢ ܆ ³ܟܕ ܢܦܝܠܝܢ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܩ .
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܒܢ̈ ܘܗܫܐ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܆ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܠܝܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܢܘ . ܡܢ
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܫܝܪ : ܪܝܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܗܬܗܘܢ̈ : ܒܕܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܒܡܗܠ : ܘܥܫܘܬ : ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܦܠܛ . ܐܪܚ : ܚܢܢܐܝܠ .
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܫ̣ܕܬ ܡܢܗ̇ ܩܕ ܫܘܬܟܘܢ ܃ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܢܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܂ ܟܕ
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܪܒܘ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܚܠܦܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܠܘܬ ܚܪ . .
SevAnt:CathHom ܕܚ̇ܝܪܢ̈ ܠܘܬ ܒ̇ܣܡܐ ܘܠܦܩܪܘܬܐ ܕܕܓܝܓܬܐ̈ ܡܫܠܗܒܢ̈ : ܗܠܝܢ ܗܢܐ : ܩ̇ܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܬܕܟܝܢ ܚܢܢ . ܠܘ ܥܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܝ ܗܐ ܪܫܡ̇ܬ ܐܢܘܢ ܒܨܘܪܬܐ ܗܕܐ ܝ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܂ 3
JnDalya:Epist ܟܠܗܝܢ ܣ̇ܥܪܐ ܕܐܒܬܐ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ܗܠܝܢ ܩܛܠܐ̈ ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ X⁰ ⁷¹ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܬܬ ܡ̣ܠܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܥܠX ܦܘܫܩܐ . X ܡܢܗܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ³ܒܠܚܘܕ XXXX ܕܡ̇ܨܐ ܕܢܬܪܨ | . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܓܝܪ