simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܝX ܕܚܕ ܐܡܪܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܇ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܢܨ̇ܝܐ ܬܘܒ ܠܘ ܡܕܡ ܒܨ ܂ ܝܪ ܗ̣ܝ ܗܦܟܬܐ ܃ ܥܡ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ Xܝ ]ܕ [ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ̈ . ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܠܗܝܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܛܥܝܘܬܐ ܢܥ̇ܠ . ܘܡܟܣܢܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܕܬܡܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐ ܙܓܕܐ̈ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܘܥܒܕܘ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܕܚܕܪܝ̈ ܦܪܬ ܂ ܘܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܚܠܒ ܘܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܙܥܘ ·
ActsMiaphysites ܐ ܟ ܕܡܫܟܚܐ ܬܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܒܨ ܂ ܪܘܬܝ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܃ ܂ ܇ ܂ ܗܠܝܢ ܒܬܪܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܥ̣ ܂ ܒܕܬܘܢܢܝ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܘܥܡܠܘܗܝ̈
BarḤadbš:Acts ܫܡܥ ܩܘܪܠܘܣ . ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܬܚܙܝܬ ܠܡ ܠܡܠܟܐ ܕܠܐܟܣܘܪܝܐ ܢܫܪܕܘܢ . ܟܕ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܣܢܐܬܐ ܘܚܣܡܐ ܘܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܘܨܥܪܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܚܒܢܢܘܬܐ ܘܪܚܡܬ ܃ ܟܪܣܐ ܂ ܘܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܐܠܘ ܩܛܝܢܐܝܬ ܘܝܨܝܦܐܝܬ ܥܩ̣̇ܒܬ : ܘܐ ܝ XXX1ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܗܠܝܢ : ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝXܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀
SevAnt:CathHom ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦܩ̣ܢܢ ܀ ܥܠ ܣܘܡܟܐ̈ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܢܝܩܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܘܬܪܐ ܗܢܐ . ܒܟܠܗ ܚܝܠܐ ܢ̇ܛ̣ܪ ܆ ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܢܝܢ ܚܢܢ ܠܘܬ
ComGenExod ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܐܝܠܢܐ ܚ̣ܛܐ . ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
JnDalya:Epist . ܘܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܝܟ ܡ̣ܠܬܟ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܀ ܠܐ ܕܡܢ܏ܘ XX XX-- . X ܗܠܝܢ ܒܓܘܪܓܐ ܀ 4ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܫ̣ܠܝ ܠܟ . ܠܐ ܬܫܢܩ̣ܢܝ ܒܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܠܐܠܗܐ X -- ⁵⁸ܐܠܗܐ ܒܡܘܟܟܗ X ܠܛܒܘܬܗ X ⁵⁷ ܘܡܛܠX -- ܗܠܝܢ . -- ⁵⁵ܪܘܣܝܐ Xܝ -- ⁵³ܪܠܟܠ X ⁵³ ܒܒܩܪ ܣܒ̣ܠ ܡܝܝ̣ܠܘܬܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܓܪܢܐ̈ ܘܕܦܓܪܐ . ²⁵ܐܢ ܕܝܢ ܣܥܘܪܐܝܬ ܬܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܇ ܡܨܐ ܠܡ̇ܦܪܫܘ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܐܕܫܐ̈ ܘܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܥ̇ܪ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܙ ܐܝܟ̣ ܕܠܠܐ ܝܝ ܡܗܝܡܢܐ ܪܢܐ̇ ܐܢܐ ܕܫܝܛܬ ܗܠܝܢ ܠܡܥܩܒܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡ̇ܥ ܡܢܟ ܗܕܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܠܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܢXܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ . ܐܠܐ̇ ܙܪ̣ ܩ ܠܡܛܪ ܩ̣ܒܝܥܬܐ ܠܒܪܐ ܗܠܝܢ ܒܪܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܐ̇ܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܠܩܢܝܢܐ̇ ܒܘܪܟܬ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ . ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܝܬ ܗܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܕܬܪܥܐ̣̈ ܒܘܪܓܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܫܢܗ ܂ ܕܢܩܝܦ ܘܡܛܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܩܣܦܝܘܢ ܘܝܡܐ ܂
Chrys:ComJohn1 . ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܝܛܬܐ̈ ܕܠܐ ܥܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܚܕ ܥܠ̣ܬܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܨ ܒܘܬܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܡܟܣܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܗܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝܬ . ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܟ . ܢܣܗܕܘܢ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܙܕܩ ܕܢܐܬܘܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܘܝ ܕܝܢ ܠܐ ܢܐ ܕܒܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܪܩܝܢ ܡܢ ܕܝܢܐ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠܬܐ ܗܘ̇ܝܢ ܠܢ ܕܒܝܫܬܐ̈
P:Ecclus [AB] ܣܓܝܬ ܚܟܡܬܐ : ܘܥܫܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܫܪܫܝ̈ ܗܠܝܢ : ܘܦܬܝܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܡܢ ܗܘ ܢܡܫܘܚ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ