simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐXXX10 ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ
SynOr ܕܠܡܦܠ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܟܠ ܐܝܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܘܥܬܝܕܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܓܐܝܘܬܐ ܘܕܐܝܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܆
BarEbr:Ethic ܡܐ ܕܐ̇ܙܠ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܟܕ ܡܘܕܥ
DidascApost XX . 0 ܗܠܝܢ ܕܡܠ̣ܠ ܐܠܗܐ X
ComGenExod ܫܐܝܠܐܝܬ ܓܝܪܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܟܬܒܐ . ܐܝܟ̈
PhiloxMab:Disc ܕܛܒܬܐ̈ ܕܨܒܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܠܦܢ ܦܘܠܘܣ
JnEph:EccHist ܣܟ̣ܐ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܦܘܪܬܥܢܐ̈ ܕܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܗܝ̣ ܗܕܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܓܙܝܢ̈ ܆ ܐ̇ܝXܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܝܠܝܕܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬ̇ܢܝܬ ܐܠܨܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ : ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ
P:Num [AB] ܘܫܪܒܬܐ ܕܥܘܙܝܠ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܩܗܬ
SevAnt:LuqGramm ܗܘܢܢ ܃ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܗ̣ܛ ܥܡ ܚܕܕܐ̈
CaveTreas Xܐ ܝܢܢ̣ܐ ܕ̣Xܢ ܗܠܝܢ ܐXܒܝܐ ܐܣXܢܘ .
DadQaṭ:ComAscet ܝܬܟ ܠܡܫܡܠܝܘ ]ܟܠ[ܝܘܡ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ̈ ܥܕܢܐ̈ ܇