simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܡܘܣܐXXX10 ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܇ ܡܠܝܐܝܬ ܝܠܦܢܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ . Xܝ [X]ܕܟܡܐ ܗܟܝܠ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܬ
SynOr ܐܘ ܒܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܗܠܝܢ : ܐܘ ܡܟܝܠ ܘܠܗܠ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܘܠܐ ܢܣܬܪܕ ܡܢ ܕܠܡܦܠ ܒܚܕܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܦܩܕ ܕܢܥܝܪ ܒܢ ܗܘ ܗܢܐ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܪܘܚ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܠܝܠܐ̈ ܘܥܬܝܕܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܆ ܡܚܘܝܢ ܠܥܠܡܐ ܕܫܒܝܚ . ܘܡܝܬܪ ܒܟܠ ܗܠܝܢ ܒܣܝܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܆ ܘܠܘܬܗ ܚܙܬܐ ܕܓܐܝܘܬܐ ܘܕܐܝܩܪܐ .
BarEbr:Ethic ܐܡ̣ܕ̇ ܟܕ ܡܘܕܥ X²ܥܠ ܒܘܝܐܐ ܪܒܐ ܕܗ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܫܗܪܐ X ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܣܡ ܥܡܗ . ܡܚ̇ܕܐ X¹ܓܝܪ ܡܐ ܕܥܐܠ . ܘܡܟܡܪ ܡܐ ܕܐ̇ܙܠ .
DidascApost ܕܡܠ̣ܠ ܐܠܗܐ X ܡܢ XX ܩܕܡ ܕܢܥܒܕ ܥܡܐ ܥܓܠܐ ܘܢܦܠܚܘܢ ܗܠܝܢ . ܢܡܘܣܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܣ-ܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ܘܕܝܢ̣ܐ̈ XX . 0
ComGenExod ܒܟܬܒܐ . ܐܝܟ̈ X ܕܚܢܢ ܡܬܩܪܝܢܢ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܘ ܪܓܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܡ ܟܝܢܗ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܫܐܝܠܐܝܬ ܓܝܪܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܕܒܗܝܢ ܐܠܦܢ ܦܘܠܘܣ . ܕܠܟܐܢܐ̈ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ . ܘܒܥܠܬܐ ܗܠܝܢ . ܕܢܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܨܒܝܢܢ .
JnEph:EccHist ܘܦܘܪܬܥܢܐ̈ ܕܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ ܩ̇ܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܒܝܫ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܘܒܐܝܡܡܐ ܆ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܪܦ̇ܝܬ ܒܩܠܡܐ̈ ܕܠܐ ܣܟ̣ܐ ܂ ܘܥܡ
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܬܪܟܢ ܗܝ̣ ܗܕܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܥܘܬܐ̈ ܒܠܚܘܪ̈ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܀ 4ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܛܠ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܓܙܝܢ̈ ܆ ܐ̇ܝXܢܐ ܠܘ ܣܓ̇ܝ ܬܬܓܚܟ ܇ ܂ Xܝܪܐ ܬ ܕܝܢ ܬܬ̇ܐܒܠ ܗܠܝܢ ܘܐܣܝ ܘܐ̇ܠܦ ܃ ܝ̇Xܕܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܬ̇ܢܝܬ ܐܠܨܐܝܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܥܪܘܩܝܐ XX ܕܡܢ ܝܠܝܕܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܕܐ ܦܪܨܘܦܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܝܠܬܐ ܢܚܘܝܗ̇ ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ :
P:Num [AB] ܐܢܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܩܗܬ . ܘܡܢܝܢܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܡܢ ܒܪ ܗܠܝܢ : ܘܫܪܒܬܐ ܕܝܨܗܪ : ܘܫܪܒܬܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܫܪܒܬܐ ܕܥܘܙܝܠ :
SevAnt:LuqGramm ܕܪܗ̣ܛ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܂ ܒܪܡ ܡܚܕܐ ܗܠܝܢ ܃ ܐܦܢ ܟܕ ܒܬܐܘܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܩܛܝܢܬܐ ܡ̇ܦܪܫ ܗܘܢܢ ܃ ܬܪܬܝܢ̈
CaveTreas ܐXܒܝܐ ܐܣXܢܘ . . . ܟܩܐ : ܓ̣ܒܢX ܐܠܝXܐ X ( X2 ) ܘܓܒ̣ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܪܛܝܒܘܢܐ : ܩܝܒܝܫܘܢܐ X XXܝXܢܢ ܐܝ . Xܐ ܝܢܢ̣ܐ ܕ̣Xܢ
DadQaṭ:ComAscet ܫܒܥܐ̈ ܥܕܢܐ̈ ܇ ܘܬܘܒ ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ Xܢܐܘ ܠܥ̇ܣ ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܢ |ܠܐ ܠܡ ܥܢܐ ⁴ܝ ܢܦܫܟ ܘܬܥܨܐ ܝܬܟ ܠܡܫܡܠܝܘ ]ܟܠ[ܝܘܡ