simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܘܠܡܫܕܪܘ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟܘܢ . ܕܒܗܝܢ ܦܘܩܢܢ ܘܬܚܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܕܠܬܡܢ : ܐܠܨܐܝܬ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܠܡܥܒܕ ܟܬܝܒܬܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܪܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ . ܕܠܘ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ⁶⁵ܣܝܡܢ ⁶⁶ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܡܣܝܟܐ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܝܘܢܝܬܐ . ܘܗܕܐ ܒܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ الكلام الزور ܀ ܐܦܘܪܬܘܢ ܗ ܡܬܦܫܩ ܪܕܦ ܫ̇ܒܐ ܒ̇ܐܙ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܚܡܢ ܕܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܢܬܐܡܪܢ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ
JulRom ܒܢܬܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܛܥܝܢ ܫܒܪܐ̈ ܒܬܪܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܥܠ ܒܠܗ . ܐܠܐ ܐܡܣܪ ܥܠ ܩܠܐ ܘܓܕܦܼ ܘܐܡܼܪ . ܕܐܘ ܠܡ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܓܠܝܐܝܬ ܣܝܡܢ̈ ܇ ܒܝܕ ܦܘܫܩܐ̈ ܥܫܘܩܐ̈ ܘܓܘܡܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܫܬܘܦ ܢܥ̣ܒܪܘܢ ܇ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝ̇ܝܝXܘܣ ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ X ܐܢܫ ܠܝܘܩܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܡܟܣܢܘܬܐ ܘܕܒܘܛ ܂ ܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠ̣ܬ̇ ܫܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̣
Ath:Treatises ܓܕܫ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܣܒܪܘ ܕܩܛܠܘ ܠܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܩܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܩܢܢ ܒܗ̇ . ܕܐܫܟܚܬ ܐܪܥܐ ܒܢܝܗ̇̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ . ² XX
Elia:epLeonḤar . ܟܕ ܓܝܪ ܛܟܣܐ ܥ̣ܒܕ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܪܦܪܘܩܢ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܕܢܐ̈ ܕܫܡܥܢ ܦܪܘܫܐܝܬ ܢܫܡ̣ܥ
JacSer:memElijFireDown ܝܩܕܘ ܒܣܪ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥܠܬܐ ܠܗܘ ܝܩܕܢܐ 460 ܘܦܨܝ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܕܡܟܟ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܐܠܝܐ ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܗ̇ ܕܒܪܡܘܬܗܘܢ
SevAnt:LuqJul . . ¹¹ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܐ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܗܠܝܢ ܡܙܕܝܢ ܗ̣ܘܐ . ܒܥܒܕܐ̈ ܒܡܠܐ̈ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܣܝܡܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܡܢ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܡܢܐ ܠܡ . ܟܠܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܡ ܥܠܡܐ ܢܬܚܝܒ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܬܢܢ ܕܟܘܘܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
Ath:HomEpist ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܒܨ ܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕܘ . ܟܕ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ
Ath:ExposPs ܟܠܗܝܢ ܬ̇ܪܨ . ܗ̇ܘ ܕܒܫܪܪܐ ܡܚܒ ܠܐܠܗܐ . ܬܘܒ ܥܪܒܐ ܛܥܝܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܥܪܒܐܐܒܝܕܐ . ܒܥܝܢܝ ܘܐܦܢܢܝ ܠܘܬܟ . ܟܕ ܛܒ ܗܟܝܠ
SophrJer:epArcadCyp ܥܡܢ ܡ̇ܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܟܝܬ ܠܫܦܝܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡ̇ܘܕܝܢ X⁴ܚܢܢ . X ܢܫܡ̣ܥ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ
ActsStAnth ܗܟܝܠ ܐܪܢܘ X¹ܘܗܠܝܢ ܐܬܚܫܒܘ . ܘܐܢ ⁵²ܒܠܟܘܢ ⁵³ܥܠܝ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܐܝܟ ܕܠܪܚܡܝܗܘܢ̈ ⁵⁰ܘXܝ̇ܕܘܥܝܗܘܢ .
JacSer:Epist ܕܠܥX ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܃ ܘܐܬܥܗܕ̣ ܙܕܩܐ ܬ̣ ܂ ܠܐܕܡ ܕܗܙ ܝܘ ܐܒX ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܘXܒܪܗX ܂ Xܠܐ ܐܬܥܠܝ ܕܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܃
ChalcedWrit ܢܚܘܘܢ ܠܢ ܐܢ ܡܫܟܚܝܢ . ܝXXX . X 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܒܛܠ . ܐܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ
BarKoni:Schol ܕܟܬܝܒܝܢ ܐܠܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܩܪܐ 0ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ 2ܠܐܘܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܩܪܘ ܂ ܠܘ 0ܕܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ 10ܠܡܪܝܐ 1ܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢܟ ܐܬܬܣܝܡ ܂ XܘXܘܘܣ ܂ ܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܪܟܐ ܝ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܘܗ̇ܝ ܕܐܘܣ̣ܦܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܇ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ