simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܣܝܢ . ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܬܚܙܐ ܗܠܝܢ ܘܪܘܚܐ ܕܡܣܗܪ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܩܥ̇ܝܢ .
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ ܒܕܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܐܚܐ̈ ܝ ܕܥܡܗ̣ ܫܠܡ ܂ ܡܢ ܒܬܪ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܐܫܥܝܐ ܃ ܟܕ ܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܡܬܢܦ̣ܚ ܗܘܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘ̇ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܫܡ̇ܥ ܂ X X X ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܫܕܝܗܝ ܒܝܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܙܒܐ ܗܢܐ ⁹ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ⁰ܗܘܐ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܒܗ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ . ܘܩܐ̇ܡ ܒܪܫܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ . ܐܢ ܐܬܚܙܝ ܒܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܡܟܢܫܐ ܘܝܗܒܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܕܟܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܪܒܐ X ܝܗܒܐ ܒܝܬ ܚܛܝܬܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ
P:Judg [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܡܫܡܥ ܗܘܐ ܠܢ ܗܠܝܢ . ܘܝܠܕܬ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܡܢܢ ܥܠܬܐ ܘܣܡܝܕܐ : ܘܠܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܢ
IsaacNin:memColl ܟ̇ܬܒܢܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܬ̇ܪܒܘܢ ܒܣ̇ܒܪܟܘܢ ܇ ܘܡܛܠ ܕܢܐܪܒ ܗܠܝܢ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ 25ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܬܬ̇ܪܦܘܢ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ
BarKepha:ComMyron ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܫܟܢ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܐ̈ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܡܘܪܘܢ ܡܫܟܢ ܠܢ . ܩܘܪܒܢܐ ܕܝܢ
sugZechariah&Angel ܬܪܬܝܢ ܡܛܝ̈ ܥܠܝܗ̇ . ܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܨܒܐ ܗܠܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܥܝܪܐ ܟܕ ܐܦ ܣܪܐ ܐܣܬܒܪܬ
SophrJer:epArcadCyp ܐܦ ܟܝܢܐ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܕܓܠܘܬܐ ܡܡ̣ܬܠܝܢ ܇ ܟܕ ܠܒܣܪܐ ܗܠܝܢ X 132XXX ¹ ܗܘܘ [ . ]ܐܠܐ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ ܠܗ̇ ܡܩ̇ܪܒܝܢ ܆
Shub:BookGifts ܕܡܪܢ ܒܪܒܘܬܗܝܢ ܆ ܪܘܪܒܐܝܬ ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܕܥ ܘܠܡܗܝܡܢܘ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܝܫܘܥXX . ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ ܕܐܬܗܪܝܗܝ
ZachSch:ActsSev ܕܩܕܡ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܕܥܒܝܕܐ ܠܙܟܪܝܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ ܗܠܝܢ . ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ
Ath:HomEpist ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܒܨ ܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕܘ . ܟܕ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܠܦ ܘܟ̇ܬܒ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܠܐܒܗܬ̈ ܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ ܐܠܦܟ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܝܝ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܐܠܐ ܕܕܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܬܪܒܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܐܦ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܫܩ̇ܠܝܝܢ ܘܘܘ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܢܝܩܐ̈ X ܣ̇ܥܪ ܘܘܐ ܘܝܗ̇ܒ ܆ ܥܡ X X XX
Cyr:ComLuke ܙܒܢܝܬܐ̈ ܘܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܕܩܠܝܠܐܝܬ ܚܡܝܢ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗ ܗܘ̣ܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܚܕܬܬܐ̇̈ ܂ ܐܝܟ ܕܡܫܪܪ ܚܟܝܡ ܒܟܘܠ ܠܘܬ
P:Luke [AB] ܁ ܐܝܟ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܕܒܪ ܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܝܥܩܘܒ ܗܠܝܢ ܡܘܬܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܠܐ̈
AntiTriThWrit ܕܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܝ̈ ܠܦܢܐ ܝܕܝܥܢ ܀ ܝܝ ܝ . ܝܝX . ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܗܠܝܢ . ܘܒܗ̇ܘ ܣܪܝܢ ܘܫܬܐ . ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܘܬ ܢܦܠܝܣ .
BarKoni:ScholUrm ܘܢܕܝܕܐ̈ . Xܐܢܬܬ ܐܚܐ ܐܢܬܬ ܐܚܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܡܬܐ ܠܐܚܘܗ̇X ܆ ܡܬܒܠܒܠ ܗ̣ܘܐ ܟܝܢܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܢܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܐ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܕܟܐ ܗܘܐ̣ ܐܘ ܚ̇ܛܐ ܩ̇ܠܐ ܗܘܐ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ