simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ
ZachSch:ActsSev ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ
memSoul&Body ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ
sugAbel&Cain ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ
sugAngel&Mary ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܠܝ .
sugDeath&Satan ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ
sugJoseph&Mary ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ
sugMary&Magi ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ
sugSoul&Body ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
sugZechariah&Angel ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ