simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ
P:TweProph [AB] . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ 5 ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
BarEbr:Ethic ܕܛܪܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦܝܢ
Eph:madCarNis ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ
AbbaIs:Ascet ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ .
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ
Eph:madCrucifix ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܫܥܐ̈ ܐܢܝܢ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
JacSer:memLuqJews ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
Basil:SyrHex ܕܢܫܐܠ ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ . ܘܕܢܥܩܒ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܗܟX ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ .