simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܐܣ̣ܬܒܪ ܒܥܠܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈
MiaphysiteDocs ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ]
ThdrMops:ComPs ܡܕܡ ܪܥܝܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 . ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܦ
Elia:epLeonḤar ܟܠܦܪܘܣ X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ
P:5Macc [AB] ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ! ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܩܣܪ ܐܣܬܟܠ
ChronMin ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ
JnEph:EccHist 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
P:Acts [AB] ܫܡܥܘܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܆ ܐܓܢܬ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
MiaphysiteDocs ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
Shub:BookGifts ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܕܘܩܝܐ ܗܟܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܛܟ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܆ ܡܫܬܟܚܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ