simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܣ̣ܬܒܪ ܒܥܠܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܙܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܥܒܕ
MiaphysiteDocs ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ ܣܒܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬܘܐ ܕܗܘ̣ܝܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܒܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܚܘܫܒ̇ܢ ܘܡܟܝܠ ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ
ThdrMops:ComPs ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܘܡܫܟܚ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܫܪ̇X ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܕܥ . ܕܚܕܘ ܡܕܡ ܪܥܝܢܐ ܒܟܠܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܠܡܐ ܠܒܝܬ ܡ̇ܠܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܡܥܠ . ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܕܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܡܒܕܩ ܠܢ . ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܟܘܢ ܟܬ̣ܒ ܇ ܒܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܘܗܓܓܝܐ ܇ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ X ܕܐܝܟ
P:5Macc [AB] ܐܡܪ ܩܣܪ ܐܣܬܟܠ ܥܛܠܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ . ܘܕܬܘܒ ܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܘܚܫܐ ܡܪܝܪܐ ܕܟܦܢܐ ܩܝܡܝܢ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ! ܟܕ
ChronMin ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ
JnEph:EccHist ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ ܬ̇ܪܝܢܐ ܥܠ ܬ̣ܪܘܢܘܣ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܣܪ·ܩܬܐ ܕܗ̣ܘܬ 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
P:Acts [AB] ܡܠܐ̈ ܆ ܐܓܢܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܒܫܡܗ ܆ ܢܩܒܠ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ ܃ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܐܘ ܡܢ ܡܦܣܢܘܬܗ ܗܠܝܢ ܟܕ ܥܒ̇ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܗ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
Shub:BookGifts ܕܣܕܘܩܝܐ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܡܠܟܘ ܠܡ ܕܬܬܦܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܬܚܪܒ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܡܢ ܗܘ̇ܐ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܡܫܬܟܚܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܆ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܡܟܣܝܢ̈ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܆ ܒܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥܐ ܚܐܪܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ . ܐܠܐ ܛܟ ܐܦ ܠܘܬ