simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܂ ܂ ܒܠܓܣ ܗܢܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܕܗܘܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܦܢܛܐ ܩܕܩܛܐ ܂ ܟܪܢܣ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X
ActsGregPirang ܆ ܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܓܪܝܓܘܪ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܢܫ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܐܦܝܗܘܢ̈ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܣܩܬܐ ܐܫܬܟܚܘ ܓܪܦ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܝ· ܩ̣ܛܠ ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܩܝܣܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣ ܂ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܫܢ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܘܨܠܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂
JacSer:Epist ܕܒܥܝܬ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܂ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܟ ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܬܣܒ̣ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ
SevAnt:CathHom ܕܠܠ ܐܪܥܐ ܡܬܓ̇ܪܪ̈ ܡܬ̇ܬܝܬܐX ܡܕܝܢ̇ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܗܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܬܝܬܐ . ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܠܐ ⁷ܡܬܐܫܕ ܆ ܐܦ ܬXܒ ܡܢ ܡܕܡ ܡX
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܠܡܩܡ ܥܬܝܕ ܠܗܝܢ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܡܥܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܗܘܬܐ ܝX ܡܬܒܠܥܐ ܗܘܬ ܂ ܐܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐܒܕܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܘܚܪܘ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܘܢܡ̣ܠܟ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ : ܗ̇ܢܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܓ̇ܒܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
CaveTreas X XX7 X ܕXܢ . Xܝܢ : ܒXܘܠXܢܝܢ ܕXܝXܟܘܢܐ : XܝXܣܢܐXẌ ܗܠܝܢ ⁸ --Xܕܗ̇ܐ ܡܝ . XܐX XܒܝܢܝܗܘܢX -- X-- XX47ܒܐܩܪܚܐ .
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܩܒܠܢܢ ܒܨܒܘܬܐ ܗܠܝܢ XXXX XX ܡܫܬܠܗܒܝܢܢ ·X ܡ܏ܫܩܝܢܢ X XX . X ܒܪX ܐܬܝܕܥ ܠܢ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
P:Luke [AB] ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܕܢܥܘܠ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܆ ܘܫܪܝ ܗܠܝܢ ܠܒܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠܘ ܢܒܝܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܕܐ ܡ̇ ܕܙܠܗܝ ܐ ܝ Xܨ̇ܙ̈ ܢ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ̇ ܒܦܪܣ ܒܡܐܬܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܪܝ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝ ܇ ܙ ܫܐ ܂ ܝ ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈