simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Luke [AB] ܐܡܪ ܆ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܗܠܝܢ ܒܣܪܐ ܘܓܪܡܐ̈ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ
P:Mark [AB] ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܫܬܝܩ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܥܢܝܗܝ ܀ ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܆ ܡܢܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ
P:Mark [AB] ܢܩܦܢ . ܒܫܡܝ ܫܐܕܐ̈ ܢܦܩܘܢ ܁ ܘܒܠܫܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܂ ܡܬܚܝܒ . ܐܬܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂
P:Matt [AB] ܟܠܗܝܢ ܠܟ ܐܬܠ ܂ ܐܢ ܬܦܠ ܬܣܓܘܕ ܠܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܗܠܝܢ . ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܫܘܒܚܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ .
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܚܘܣܪܢܐ ܀ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ : ܘܓܕܫܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈
SynOr ܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܪܡܙܐ ܩܠܝܠܐ ܐܬܒܪܝܘ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܗܠܝܢ ܠܕܡܬܥܢܝܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ 242 ܐܚܘܬܟ ܡܦܣܐ ܒܗ . ܘܟܕ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܚܪܝܢܐ̈ ܗܘ ܥܒܕܢ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܁ ܘܠܐ ܒܢܝܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܁ ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܬܦܐ̈ ܕܠܝܚܬܐ̈ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܕܪܚܡܬ ܗܠܝܢ ܡܫܬܓܫ ܥܠܡܐ ܆ ܘܡܬܕܠܚܐ ܒܪܝܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܒܘܥܐ ܪܒܐ ܆ ܕܡܢܗ
PhiloxMab:Disc ܡܘܕܟܐ̈ ܘܛܥܘܡܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܇ ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܐܟܘܠܬܗ ܢܣܒ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܩܛܡܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܠܥܣܬ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܨܒܝܢܐ ܡܩܒܠܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܗܦܟܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܦܓܪܟ . ܐܠܐ ܕܦܓܪܟ ܢܫܬܥܒܕ ܠܥܒܕܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܐ ܢܦܫܐ ܇