simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܠܒ̣ܟܘ ܘܥ̣ܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܝ ܗܘ ܆ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝ̇ܨܘܦܬܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܩ̣ܥܘ ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܛܒܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐ̣ܙܠ ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܗܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܂ X X ܝ ܂ ܗܕܐ ܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ ܂ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̣ܕ̇ ܘܠܐ ܪܫ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܗܘ̇ ܘܠܐ ܚܣ̇ܪ . . ܐܠܐ Xܒܟܠ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܕ̇ ܕܠܪܫܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠܬܘܢ . ¹ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܟܠ ܥܐܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܫܪܝܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈
P:Mark [AB] ܢܩܦܢ . ܒܫܡܝ ܫܐܕܐ̈ ܢܦܩܘܢ ܁ ܘܒܠܫܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܂ ܡܬܚܝܒ . ܐܬܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܡܝܪܢ̈ ܕܬܘܒ ܥܠ ܩܠܐ̈ ܕܥܬܝܩܐ̈ ܢܬܦܢܐ : ܘܕܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܒܗܢܝܐܘܬܗ ܕܙ̇ܡܪܐ ܐܬܥܢܘܝܘ . ܚܫܚܐ ܕܝܢ ܥܡ
JnEph:EccHist ܕܐܬܥ̣ܫܩܘ ܆ ܒܗ ܒܡ̣ܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥ̣ܒܕܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕܘ ܘܩ̇ܪܒܘ ܠܣܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܂ ܗ ܇ ܘ̣ ܕܐܦ ܐܬ̇ܬܚ̣ܪܡ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܗܘܬܐ ܝX ܡܬܒܠܥܐ ܗܘܬ ܂ ܐܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐܒܕܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܘܚܪܘ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ
JnDalya:Epist ܡܪܢ . ܐܠܦܝܢܝ . ܡܿܐܚܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܿܫܩܝܢ ܠܨܗܝܐ̈ 6 . ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܡܢ ܟܪܣܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗܿܝܡܢ ܒܝ . ܘܠܡܢܐ ܪܕܝܢ
JnSol:OntheSoul ܕܕܦܓܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܘܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܐܓܪܬܟܘܢ ܚܘ̇ܝܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܠܝ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܫܐܠ ܐܢXܐ̈ ܠ̣ܟ : ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܡܢ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ X ܗܠܝܢ ܐܬܡܠܠ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܡܫܟܝܝ ܐܢܬ ܠܡܦܢܝܘ ܠܝX ܦܬܓܡܐ ܥܠ
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܬܬܥ̣ܝܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬ̇ܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܢܒ̇ܛܠܘܢ ܘܢܪ ܂ ܥܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܘܡܫܪܬܚܢ̣̈ ܠܐ ܒܛܝܠܐ̈ ܘܠܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܪܚܡܬ ⁴ܐܚܘܬܐ ܇ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܚܡܬ ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܡܪܢ ⁷ܫܡܝܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ̇ܢܘܢ ⁸ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܕܐܦ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ ܠܗ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ̇ . ܩܘܠXܚܘܗdd XXXܠXܚܘܗܝ XXX . ܗܠܝܢ . ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ 25 ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Basil:SyrHex ܨܒܘܬܐ̈ ܥܡ ܫܘܚܠܦܗ ܕܣܗܪܐ ܫܩܠܢ ܫܘܓܢܝܐ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܡܕܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܕܐܟܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܗܘܢ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܐܦܝܗܘܢ̈ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܣܩܬܐ ܐܫܬܟܚܘ ܓܪܦ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܝ· ܩ̣ܛܠ ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܩܝܣܐ̈
PhiloxMab:Disc ܡܘܕܟܐ̈ ܘܛܥܘܡܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܇ ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܐܟܘܠܬܗ ܢܣܒ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܩܛܡܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܠܥܣܬ .
JnSol:OntheSoul ܫܘܚܠܦܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܐܦܢ ܗܕܐ ܕܡܢ ܐܡܬܝ ܡܫܪܐ ܐܢܫ ܕܢܚܒ ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܘܐܢ ܒܛܒܬܐ̈ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘ ܕܢܦܫܩ