simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܥܒܕܘ ܢܦܫܝ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ̈ . ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܦܟܝܢ . ܐ Xܝ X 1ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐ̈ ܐܫܟܚܘ |ܠܡܐܟܠ ܩܪܨܐ̈
Ath:ExposPs ܕܠܬܚܬ ܡܛܠ ܚܘܪܐ |ܕܠܥܠ . XX 28 ܒܨܦܪܐ ܡܩ̇ܛܠ ܗ̇ܘܝܬ ܗܠܝܢ ܣܝܡܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ . ܕܠܐ ܡܕܡ ܢܬܚܫܒܢ̈
Ath:ExposPs ܕܕܐ ܗܟܢ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܡܕ ܘܠܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܡܡ̇ܪܚܝܢ ܗܘܘܦܪܝܫܐ̈ . ܘܐܝܟ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ . ܡܛܠ ܥܓ̣ܠܐ ܕܥܒ̣ܕܐܗܪܘܢ . XX ܕܐܝܟ
Ath:HomEpist ܕܟܝܢܐ ܒܪܝ̣ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܦܢ ܠܐ ܡܨ̣ܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܢ ܝܠܝܕܐ̈
Ath:HomEpist ܐܡ̣ܕ̇ ܠܠ̣ܐ ܠܠܬܐ̈ X ܢܡ̇ܠܠ ܘܠܒܗ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܢܣܬ̇ܟܠ X . ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܦܫܗ X . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܒܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܓܚܟܝܢ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ X ܘܠܨܕܘܗܘܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܢܟܣ . ܡܛܠ
Ath:Inc ܕܣܝܒܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܟܕ ܡܬܩܒܥܝܢ ܒܦܓܪܗ . ܘܟܕ ܡܨ̣ܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܬܐܘܡܐ ܟܕ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܓܫ ܘܚ̣ܙܐ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ ܨܐ̈ .
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
BarBahl:SyrLex ܥܕܟܝܠ . ܘܗܘ ܩܕܡܝܐ ܐܡܠܟ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܐ ܨܠܡܐ ܕܐܬܢܝܐ̈ . ܘܗܘ ܩܕܡܝܬ ܩܒܥ ܥܠܬܐ ܟܕ ܠܐ ܗܘܝ̈
BarBahl:SyrLex ܫܒܥܐ̈ . ܩܪܘܢܘܣ . ܙܘܣ . ܐܪܝܣ . ܫܡܫܐ . ܐܦܪܘܕܝܛܝ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܘܟܒܐ̈ ܛܥܝܐ̈ ܡܪܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܦܪܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܨܒܘܢ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܙܦܠܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܠܐ ܫܩܠܬܝܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ . ⁴⁵ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܐ̇ܠܨܝܐܝܬܘܬܐ . ܘܓܘܫܡܐ ܘܠܘ ܠܐ ܓܫܘܡ . ܘܕܟܠܗܝܢ
BarEbr:CandSanc ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܢܒܝܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܐܢܬ . ܘܣܘܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܠܡܠܦܘ : ܘܠܡܚܘܝܘ ܝܘܬܪܢܗܝܢ ܘܚܘܣܪܢܗܝܢ̈ . ܡܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܪܓܝܫ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܦ ܗ̣ܘ ܝܠܦ ܆ ܕܡܫܟܝܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܡܫܐܠ ܐܢXܐ̈ ܠ̣ܟ : ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܡܢ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ X ܗܠܝܢ ܐܬܡܠܠ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܡܫܟܝܝ ܐܢܬ ܠܡܦܢܝܘ ܠܝX ܦܬܓܡܐ ܥܠ