simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܚܐ̣ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܬܫܡܠܐ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܕܠܐ ܬܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ⁵ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈
AbbaIs:Ascet ²⁷ܠܐܪܥܐ ²⁸ܕܡܘܠܟܢܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁹
AbbaIs:Ascet ܠܐܝܪܝܚܘ . ܙ̇X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ²³ܙܝܙܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ³ܕܡܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܆
ActsGregPirang ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ
ActsMarMaʿIn ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn ܕܝܢ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܥܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܐ
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܐܬܛ̇ܠܩ ܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܬܐ̈ . ‏
ActsStAnth 65ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܝܘ ܥܠܘܗܝ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܫܚܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܕܬܘܒ ܥܠ
ApocPs-Meth ܇ Xܕܒܗ ²⁸ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܣܩܬܐ̈ ²⁹ܡܝܬܪܬܐ̈ :
Ath:ExposPs ܕܘܗܝ ܠܥܡܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܪܪܐ ܘܕܝ̣ܢܐ