simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܪܓܙ . XXX X ---X 4ܐܝܨܦ ܐܚܐ̣ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܬܫܡܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܘܒܕ . ⁸ XXddXXXX X ܗܠܝܢ ²ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ³ܕܢܦܫܗ ⁴ܒܙܒܢܐ X ܗܢܐ ⁵ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܘܡܫܪܬܚܢ̣̈ ܠܐ ܒܛܝܠܐ̈ ܘܠܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܪܚܡܬ ⁴ܐܚܘܬܐ ܇ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܚܡܬ ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁹ ܕܫܒܬܘ X . ³ܕܡܐ̣ ³¹ܐܬܐ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ²⁶ ܠܡܥܠ ²⁷ܠܐܪܥܐ ²⁸ܕܡܘܠܟܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ²³ܙܝܙܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ²⁴ܕܐܦܩܬ ܐܪܥܐ Xܝ ܠܐܕܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܣܛܝܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ . ܙ̇X
AbbaIs:Ascet ³ܕܡܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܚܪܩܝܢ ܫܢܝܗܘܢ̈ ܣܦܪܐ̈ ܗܠܝܢ ²ܥܪܣܟ̣ ܘܗܠܟ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܕܐܢܗܘ ܕܬܬܚܠܡ ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܛܗܐ̈
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
ActsGregPirang ܆ ܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܓܪܝܓܘܪ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܢܫ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܘܐܬܥܠܝ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܀ ‏ ‏ 18‏ ܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ . ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܠܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ .
ActsMarMaʿIn . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܬܠܡܕܢܝ ܘܐܥܡܕܢܝ ܆ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ
ActsMarMaʿIn ܣܥܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܗ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܒܝܫܐ ܐܙܕܟܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܀ 83 . ‏ ‏ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܚܝܠܬܐ̈ . ‏ ‎ [15]‎‏ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܦܘܠܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܢܦܠ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ‏ ‏ܐܬܛ̇ܠܩ ܚܝܘܬܐ̈
ActsStAnth ܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܝܘ ܥܠܘܗܝ X ܐܢܫܐ ²ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ³²ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܪܘܪܒܐܝܬ . 65ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܝܟ
AntiTriThWrit ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܓܘܢܝܬܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܬܘܕܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܡܝܪܢ̈ ܕܬܘܒ ܥܠ ܩܠܐ̈ ܕܥܬܝܩܐ̈ ܢܬܦܢܐ : ܘܕܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܒܗܢܝܐܘܬܗ ܕܙ̇ܡܪܐ ܐܬܥܢܘܝܘ . ܚܫܚܐ ܕܝܢ ܥܡ
ApocPs-Meth ܡܣܩܬܐ̈ ²⁹ܡܝܬܪܬܐ̈ : ܟܗܢܘܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ XX ܗܠܝܢ ܚܣܢܘ ܗܘܘ ܒܒܠܝܐ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ ²⁷ܕܥܒܪܝܐ̈ ܇ Xܕܒܗ ²⁸ܗܘܝ̈
Ath:ExposPs ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܪܪܐ ܘܕܝ̣ܢܐ . ܘܫܡܐ . ܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܘܝ ܚܝܠܐ . ܥܒ . . . ܕܘܗܝ ܠܥܡܗ .