simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܡܪܢ . ܐܠܦܝܢܝ . ܡܿܐܚܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܿܫܩܝܢ ܠܨܗܝܐ̈ 6 . ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܡܢ ܟܪܣܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗܿܝܡܢ ܒܝ . ܘܠܡܢܐ ܪܕܝܢ
JulRom ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܚܠܦܘ ܗܘܘ ܐܣܟܡܗܘ ܠܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܕܗܼܢܘܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܘܐܬܥܠܝ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܀ ‏ ‏ 18‏ ܗܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ . ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܠܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ .
ActsMarMaʿIn . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܬܠܡܕܢܝ ܘܐܥܡܕܢܝ ܆ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ
ZachSch:ActsSev ܕܗܘܬ ܐܫܬܥܝܬ ܒܗ ܥܠ ܓܢܒܗ ܕܩܒܪܐ ܕܗܘ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܗܠܝܢ ܒܗ ܕܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܙܕܩܐܝܬ ܟܠܚܕܐ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܐܦ ܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܦܘܪܫܢܐ . ܪܚܝܩܝܢ ܓܝܪ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܡܢ ܡܢܬܐ ܕܝܪܬܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܕܒܬܪ ܓܡܝܪܐ̈ . ܟܐܢܐ̈
LiberGrad ܕܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܣܛܝܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܕܐܙܠܐ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܗܠܝܢ ܒܗܘ ܥܠܡܐ : ܘܠܐ ܥܐܠ ܐܢܬ ܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܀ ( 2 )
JnSol:OntheSoul ܕܕܦܓܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܘܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܐܓܪܬܟܘܢ ܚܘ̇ܝܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܠܝ ܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܚܝܠܬܐ̈ . ‏ ‎ [15]‎‏ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܦܘܠܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܢܦܠ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ‏ ‏ܐܬܛ̇ܠܩ ܚܝܘܬܐ̈
P:John [AB] ܆ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ܗܠܝܢ . ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀   ܒܬܪ
P:Lev [AB] . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܢܚܛܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܢܘܕܐ ܕܚܛܐ ܥܠܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܢܗܡܐ ܡܢܗ̇ : ܘܗܘ ܝܕܥ ܕܚܛܐ : ܒܚܕܐ ܡܢ
P:Luke [AB] ܕܛܝܒ ܗܘܝ̈ . ܘܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܥܡܗܝܢ ܢܫܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܁ ܒܫܦܪܐ ܥܕ ܚܫܘܟ ܆ ܐܬܝ̈ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ . ܘܐܝܬܝ̈ ܗܪܘܡܐ̈
P:Mark [AB] ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܫܬܝܩ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܥܢܝܗܝ ܀ ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ ܪܒ ܗܠܝܢ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܆ ܡܢܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ
P:Matt [AB] ܟܠܗܝܢ ܠܟ ܐܬܠ ܂ ܐܢ ܬܦܠ ܬܣܓܘܕ ܠܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܗܠܝܢ . ܘܚܘܝܗ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܫܘܒܚܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ .
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܚܘܣܪܢܐ ܀ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ : ܘܓܕܫܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈
P:Phil-Phlm [AB] ܕܚܪܝܢܐ̈ ܗܘ ܥܒܕܢ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܁ ܘܠܐ ܒܢܝܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ̈ ܁ ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܬܦܐ̈ ܕܠܝܚܬܐ̈ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܪܕܝܢ̈ ܆ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܕܪܚܡܬ ܗܠܝܢ ܡܫܬܓܫ ܥܠܡܐ ܆ ܘܡܬܕܠܚܐ ܒܪܝܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܒܘܥܐ ܪܒܐ ܆ ܕܡܢܗ