simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܦܢܛܣܝܐ ܣܒܪܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܬܓ-ܡܪܬ ܗܠܝܢ ܇ ¹ ܐܟܙܢܐ ܕܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܘܡܢܝܢܐ̈ ²ܘܫܪܟܐ ܕܗܪܛܝܩܘ ܇
P:Matt [AB] ܐܚܪܝܐ̈ ܚܕܐ ܫܥܐ ܥܒܕܘ : ܘܐܫܘܝܬ ܐܢܘܢ ܥܡܢ ܇ ܕܫܩܠܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܩܠܘ ܆ ܪܛܢܘ ܥܠ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܂ ܘܐܡܪܝܢ .
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܦܝܣܐ̈ ܟܐܡܬ ܡܩܪܒܐ ܠܟ . ܕܣܘܢܩܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܐ ܣܝܡ ܒܟ . ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܒ ܪܫܝܢܟ ܇ ܐܢܗܘ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܥܨܐ ܐܢܬ . ܘܕܐܝܟ
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܝܐ̈ : ܫܪܒܬܐ ܕܠܒܢܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܒܪܘܢܝ : ܗܠܝܢ ܕܓܪܫܘܢ . ܩܗܬ : ܫܪܒܬܐ ܕܩܗܬ . ܡܪܪܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܡܪܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܡܪܟ . ܗܠܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܐܢܐ ܘܡܠܟܘܬܝ ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ
DidascApost X -- ³⁷³ܕܝܢ ³⁷² ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ̈ X⁸ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܗܠܝܢ XX -- ³⁶⁴ܩ XXXܕܠܐ ܢܕܩ ܕܢܛܪܘܢ ܟܙܝܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܐ ܡܢ
ComGenExod ܡܩܦ ܢܒܝܐ ܥܠ ܡܪܚܘܬܐ ܕܒܢܝܢܗ ܕܡܓܕܠܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܠܡ ܕܟܕ ܗܠܝܢ . ܘܡܚܦܛܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܐ ܕܝܠܗܘܢ- . X ܨܚܚܐ . ܙ . [11 2]ܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܪܥܝܢܐ̈ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܝܗ̇̈ . ܐܠܐ ܡܕܒܪ ܠܗ̇ ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܢܨܘܕܘܢ . ܒܕܘܒܪܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̇
P:Sam [AB] ܥܒܕܘ ܬܠܬܐ ܓܒܪܐ̈ . ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܐܙܠܘ ܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܫܬܐ ܐܢܘܢ :
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܣܒ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܟܬܝܒܬܗܘܢ̈ . ܝܨ ܦܘ ܥܠ ܛܘܟܣܐ ܗܠܝܢ . ܟܡܐ ܕܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܪ̈ ܓܝܫܝܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܫ̇ܦܪ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ : ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ . ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܚܘܒܐ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܒܕܒܚܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
CaveTreas ܩܘܪܒܢܐ̈ ( 7 ) . ¹⁵ܘܐܢܬ̇ ¹ ܚܢܘ ²ܩܘܡ ³ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܟܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܝܪܕܝܩܐ : ܕXܒܐ ܩXܘX ܩܠܒܘܢX ܢܣܩܝܘܗܝ X X⁴ܠܦܓܪܐ ܥܡ
DadQaṭ:ComAscet ܥܒ̇ܕ |ܐܢܬ ܡܥܪܩ ܐܢܬ ܡܢܟ ܠܕܝܘܐ ܕܪܡܘܬܐ X X ܘܪܘܓܙܗ̣ ܗܠܝܢ ܠܫܘܩܦܐ ܘܐܦܘܗܝ̈ ܠܪܘܩܐ̣ ܟܕ ܠܐ ܪܓ̣ܙ ܘܠܐ ܐܬܚܡܬ ܆ ܘܟܕ